THE “CRIMEAN QUESTION” IN RUSSO-UKRAINIAN RELATIONS 1991-2014

thumbnail.default.placeholder
Date
2015-11-23
Authors
BEYBULAVEYA, Lyudmila
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The collapse of the Soviet Union has contributed to the emergence of new independent states, which consequently created new set of contradictions between countries on political, economic and military ground. One of such tensions happened between two neighboring countries as Ukraine and Russia on Crimean region, which became a subject of internal and external instabilities. Crimea is the distinct region of Ukraine, which displays certain important factors that contributed to the deterioration of Russo-Ukrainian relations as geostrategic location, the ethnic composition of region, the presence of Russian Black Sea naval base. Currently, the small peninsula of Crimea, which was inconspicuous in the world affairs, recently became the epicenter of international attention via its recent crises, which attracts attention of many scholars of Russia, Ukraine and Western countries. In order to answer on the fundamental research question of the weight and impact of the Crimean question on the Russo-Ukrainian relations, the answer requires an investigation of geostrategic position and multi-ethnicity of Crimea and its impact on Russian-Ukrainian relations after the breakup of Soviet Union. Methodologically, the explanation of Crimean question goes through the study of historical events with a chronologically structured perspectives. The main conceptual and historical framework was provided via the study of special monographs of the Russian, Ukrainian, Turkish and Western scholars. As a starting point, I have examined the historical background of the inhabitants of peninsula and carefully analyze Russian, Ukrainian, Crimean Tatars perspective regarding the Crimea which each of them historically perceived it as its own. This research allow us to generalize the results of political processes in the post- Soviet Ukraine, to understand the roots of dispute over Crimea, the Black Sea Fleet issue and Russian foreign policy in regard to Ukrainian crises. Moreover, this thesis explains the causes and consequences of the Euromaidan protests with the deep immersion of Kremlin into Ukrainian crises, which fundamentally redefined its attitude toward Kiev and ended with the act of annexation of Black Sea peninsula. The findings from the thesis research have shown how all abovementioned political and economic problems consequently not only have worsened Russo-Ukrainian relations, but also relations between Russia and the West and in general the security climate in Euro-Atlantic zone.
Description
Rusya-Ukrayna İlişkilerinde Kırım Sorunu 1991- 2014
ÖZ: Sovyetler Birliği'nin çöküşü; politik, ekonomik ve askeri zeminde ülkeler arasında yeni bir dizi çelişki yaratan yeni bağımsız devletler oluşmasına katkıda bulunmuştur. Bu tür gerilimlerden biri, iç ve dış dengesizliklerin konu olduğu Kırım bölgesindeki Ukrayna ve Rusya gibi iki komşu ülke arasında olmuştur. Ukrayna'nın otonom olan Kırım, Rusya Karadeniz deniz üssü varlığı, bölgenin etnik kompozisyonu, jeostratejik konumu gibi Rusya-Ukrayna ilişkilerinin bozulmasına neden olan bazı önemli faktörler sunmaktadır. Günümüzde, yakin zamana kadar dünya ilişkilerinde göze çarpmayan küçük Kırım yarımadası , son dönemde Rusya, Ukrayna ve Batı ülkelerinin bircok uzmanlarının ilgisini çeken, son krizlerden sonra uluslararası ilginin merkezlerinden biri haline gelmiştir. Rusya-Ukrayna ilişkileri üzerinde, Kırım sorunun etkisi ve ağırlığının temel araştırma sorusu üzerine cevap vermek için, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra, Kırım'ın jeostratejik konumu ve çoklu etnik yapısı ve bunun Rusya-Ukrayna ilişkileri üzerindeki etkisi bir araştırma gerektirir. Metodolojik olarak, Kırım sorunun açıklaması, kronolojik yapılandırılmış bakış açıları ile tarihsel olayların çalışmasından geçer. Ana kavramsal ve tarihsel çerçeve; Rus, Ukraynalı, Türk ve Batı uzmanların özel monografi çalışması yoluyla sağlanmıştır. Bir başlangıç noktası olarak, yarımada sakinlerinin tarihsel arka planını inceledim ve her biri kendisi gibi tarihsel algılanan Kırım'a ilişkin Rus, Ukrayna'lı, Kırım Tatarlarını dikkatlice analiz ettim. Bu araştırma bize, Kırım üzerindeki tartışmaların kökenini, Karadeniz Filo sorununu ve Ukrayna krizine ilişkin Rusya'nın dış politikasını anlamak için Sovyet sonrası Ukrayna'daki siyasi süreçlerin sonuçlarını genelleştirmeye izin verir. Buna ek olarak, bu tez temelde Kiev'e karşı tavrını yeniden tanımlamış ve Karadeniz yarımadasının ilhak eylemi ile sona ermiş Ukrayna krizleri içine Kremlin'in müdahalesi ile Euromaidan protesto nedenlerini ve sonuçlarını açıklamaktadır. Tez araştırma bulguları, sadece yukarıda belirtilen Rus-Ukrayna siyasi ve ekonomik problemlerin nasıl kötüleştiğini değil, aynı zamanda Rusya ve Batı arasındaki ilişkileri ve Avrupa-Atlantik bölgesindeki genel güvenlik iklimini göstermektedir.
Keywords
international relations
Citation