DEMYSTIFYING THE IMAGE OF A FIERCE CITY IN PETER ACKROYD’S LONDON: THE BIOGRAPHY AND DAN LENO AND THE LIMEHOUSE GOLEM

thumbnail.default.placeholder
Date
2021-11-09
Authors
BAYRAK, Zeynep Gülten
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The city of London is a significant element in most of Peter Ackroyd’s works. He often combines his works with the theme of violence and crime in London and observes the negative effects of the city on the characters. The thesis specifically examines respectively the relationship between violence and London’s socio-cultural constructions from Ackroyd’s perspective. By analysing London: The Biography and Dan Leno and the Limehouse Golem, whether it is fictional or non-fictional, London has always been represented as a violent living being in Ackroyd’s works. In his works, London is not described as a setting, it is always regarded as a fierce and corrupt landscape in constant progress by affecting its habitants and their interactions in history and even in the present. To this end, in the first chapter, crime fiction is analyzed by investigating the improvements in the genre, and also Londoners’ interest in fictional violence is examined in terms of London’s violent and dark character. In addition, the representation of the city in literature, its images, and the experiences of its dwellers are identified. Also, the literary career of Peter Ackroyd, his writing style called “English tradition” and his perspective are investigated. In this chapter, Ackroyd’s London is portrayed as a violent living being and his works reveal the dark and fierce nature of the city. The second chapter is dedicated to explain the theoretical background of violence by benefiting from some theorists’ theory of violence and their opinions. In addition, the representation of violence in literature and its significance as a literary device that contains brutality is identified. The third chapter explores the representation of violence in Ackroyd’s London: The Biography and Dan Leno and the Limehouse Golem. Also, London as a fierce city, and Londoners who are shaped by the fierceness and brutality of the city is analyzed. In the conclusion part, it is concluded that London is represented as an irrational and fierce city in both of Ackroyd’s works. Ackroyd's two works, as in most of his works reveal the negative effects of the city on Londoners and the relationship between the barbarity of Londoners and London’s cruel nature.
Description
Peter Ackroyd’un London: The Biography ve Dan Leno and the Limehouse Golem eserlerindeki şiddet şehri imgesinin gizeminin çözülmesi
ÖZ: Peter Ackroyd bir çok eserinde mekan olarak Londra’yı kullanır. Çalışmalarını sık sık Londra'da şiddet ve suç temasıyla birleştirir ve şehrin karakterler üzerindeki olumsuz etkilerini gözlemler. Bu tez, bilhassa şiddet ile Londra'nın sosyo-kültürel yapıları arasındaki ilişkisini Ackroyd'un bakış açısıyla inceler. London: The Biography ve Dan Leno and the Limehouse Golem analiz edilerek, ister kurgusal ister kurgusal olmayan bir eser olsun, Londra her zaman Ackroyd'un eserlerinde şiddete eğilimli bir canlı olarak betimlenir. Ackroyd’un eserlerinde Londra bir mekan olarak anlatılmaz, her zaman şehrin sakinlerini ve onların tarihteki, hatta günümüzdeki etkileşimlerini etkileyerek sürekli gelişim gösteren şiddete meyilli ve yozlaşmış bir tabiat olarak kabul edilir. Birinci bölümde, suç romanı türündeki gelişmeler incelenerek bu janr analiz edilirken, Londra sakinlerinin kurgusal şiddete ilgisi, Londra'nın şiddete meyilli ve karanlık karakteri açısından incelenmiştir. Ek olarak, edebiyatta şehir tasviri, imgeleri ve şehir sakinlerinin başından geçenler belirtilmiştir. Ayrıca Peter Ackroyd’un edebi kariyeri, “İngiliz geleneği” olarak adlandırılan yazım stili ve yazarın bakış açısı incelenmiştir. Aynı zamanda bu bölümde, Ackroyd'un Londra'sı şiddete meyilli bir canlı olarak tasvir edilmiştir ve yazarın eserleri şehrin karanlık ve şiddet içeren doğasını gözler önüne sermiştir. İkinci bölüm, bazı teorisyenlerin şiddet teorileri ve görüşlerinden yararlanılarak şiddetin temelinin açıklanmasına ayrılmıştır. Ayrıca, şiddetin edebiyattaki yeri ve acımasızlık içeren edebi bir araç olarak önemi tanımlanmıştır. Üçüncü bölüm, Ackroyd’ un London: The Biography ve Dan Leno and the Limehouse Golem adlı eserlerindeki şiddet tasvirini incelemiştir. Ayrıca acımasız bir şehir olarak Londra, şehrin vahşeti ve acımasızlığı ile şekillenen Londralılar analiz edilmiştir. Sonuç bölümünde, Londra'nın Ackroyd'un her iki eserinde de irrasyonel ve vahşet dolu bir şehir olarak sunulduğu sonucuna varılmıştır. Ackroyd'un iki eseri, yazarın birçok eserinde olduğu gibi, kentin Londralılar üzerindeki olumsuz etkilerini ve Londralıların barbarlığı ile Londra'nın vahşi doğası arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktadır.
Keywords
english language and literature
Citation