TASARIMCI KİMLİĞİNİN İÇ MEKÂN TASARIMINA ETKİSİ

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-01-25
Authors
KARAHAN, Macide Gözde
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bu çalışmanın amacı, tasarımcı kimliğinin, iç mekan tasarımı üzerindeki etkilerini analiz etmektir. Birinci bölümde; çalışmanın içeriği, amacı ve metodu açıklanmıştır. İkinci bölümde; tasarımcı kimliğini tanımlayabilmek için kimlik kavramının yanısıra tasarımcı ve iç mimar tanımları yapılmıştır. Daha sonra, tasarımcıyı oluşturan özellikler doğrultusunda tasarımcı kimliği ile bir bağ kurulmuştur. Üçüncü bölümde; tasarımcı kimliğinin iç mekan tasarımına etkisini anlamak için ise, tasarımın tanımı, iç mekan tasarımı, iç mimarlık mesleğinin gelişimi incelenmiştir. Tasarımcı kimliği ve iç mekan tasarımı arasındaki ilişkiyi inceleyebilmek için tasarım düşüncesi ve tasarımın gelişim süreci, tasarım dili ve günümüz tasarım koşulları açısından tüketim toplumu ve güncel teknolojik gelişmeler incelenmiştir. Dördüncü bölümde ise; tasarımcı kimliğinin iç mekan tasarımına etkilerinin ölçülmesi için beşli likert yöntemi ile bir anket tasarlanmış ve rastlantısal olarak seçilmiş iç mimarlar üzerinde uygunlanmıştır. İç mimarların sosyo-kültürel yapıları ile beraber tasarım kimliğini etkileyen faktörler ve tasarım problemlerini nasıl çözdüklerine ilişkin farklı sorular sorulmuştur. Bu sorular ışığında oluşturulan hipotezler üzerinde çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu saha araştırmasının sonucunda, tasarımcı kimliğini etkileyen faktörler ağırlıklı olarak tasarımcı kimliğinin zekası ve mesleki eğitimiyle, aynı zamanda tasarımcının kişilik özelliklerinin yaratıcılığıyla bağ kurduğu tespit edilmiştir. Tasarımcı kimliğinin oluşumunda eğitim ve doğum yerinin istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde etki ettiği görülmüştür. Tasarım problemlerinin çözümünde ise, tasarımcıların ağırlıklı olarak kendi deneyimlerinden yararlandıkları görülmektedir. Bir başka deyişle, tasarımcılar farklı örneklerden ilham almak yerine kendi deneyimleriyle problemleri çözmektedir.
Description
The Effect of the Designer’s Identity on Interior Design
ABSTRACT: The aim of this study is to analyze the effects of designer’s identity on interior design. In the first section; the content, purpose and method of the study are explained. In the second section; in order to define the identity of the designer, the concept of identity as well as the definition of designer and interior designer have been made. In the third section; this study examines the development of designer profession and interior design in order to understand the effects of designers in the process. Consumption society and updated techonological developments are included regarding design language and conditions of current design process with thought of design and development design process in order to analyze the effects of designer’s identity on interior design. In the fourth section; the main purpose of this study is to examine the role of designer’s identity on the interior design. In order to realize this analysis, this study employs a survey with five likert scale to randomly chosen interior designers. The survey includes diverse questions that define socio-cultural structures, factors that influence the identity of design, and how each designer solves the design problems that they faced. The hypothesis are established with regard to the questions of survey, and retested in order to realized the analysis. The essential factors that affect the designer’s identity are intelligence and education and desiger’s personality traits effect creativity according to the attendances. In addition, it was seen that education and place of birth had a statistically significant effect on the designer’s identity. Besides, attendants mention that individual experiences are crucial factors in keeping up with design problems.
Keywords
interior architecture
Citation