PERFORMANSA DAYALI ÜCRET SİSTEMİNİN İŞGÖREN MOTİVASYONUNA ETKİSİ

thumbnail.default.placeholder
Date
2012
Authors
BOLAT, Gülşen
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Kurumun performansını artırmak için çalışanların performansını çoğunlukla mali motive edicilerle artırmaya yönelik bir sistem olarak performansa dayalı ücretlendirme sisteminin kamu yönetimlerinde kullanılmaya başladığı görülmektedir. Bu sistemin kendine özgü güçlü ve zayıf yönleri bulunmaktadır. Performans kriterleri, bilimsel ve objektif olarak belirlenip yeterli mali imkânlarla desteklendiğinde sistemin hedeflere maksimum seviyelerde ulaştığı söylenebilir. Motivasyon, örgütün ve bireylerin ihtiyaçlarının tatminle sonuçlanacağı bir iş ortamını oluşturarak bireyin harekete geçmesi için etkilenmesi ve isteklendirilmesi sürecidir. Özellikle, ileri sanayi toplumlarında otomasyona kayılması ve kitle üretimine gidilmesi işçinin işinden elde edeceği tatmini daha da azaltıcı bir rol oynamıştır. Motivasyon tekniklerinin devreye sokulmasında varılmak istenen en önemli amaç, işgörenlerde daha çok çalışma istek ve arzusu yaratabilecek faktörleri bularak, onların gereksinimlerini elverdiğince doyurmak ve her gün işbaşı yapılırken istekle gelip, istekle çalışmalarını sağlamaktır. Bu çalışmada, Aydın ili Söke Fehime-Faik Kocagöz Devlet Hastanesinde çalışan işgörenlerin performansa dayalı ücretlendirme sisteminden hangi yönde ve ne derece motive olduklarının araştırılması amaçlanmıştır. Yapılan araştırmada öncelikle literatür taraması yapılmış, derlenen bilgiler doğrultusunda anket soruları hazırlanmıştır. Bu anket formu adı geçen hastanede çalışan 275 kişi tarafından doldurulmuş ve veri tabanı oluşturulmuştur. Elde edilen bilgileri çözümlemede, Statistical Package for Science for Windows 11.0 (SPSSWIN) paket programı kullanılmıştır. Anketlerden elde edilen verilerin analizinde; frekans dağılımları, aritmetik ortalama, standart sapma ve varyans analizi (ANOVA) teknikleri kullanılmıştır.
Description
The Effect of Employee Motivation Performance Based Wage System
Abstract: In order to increase of performance of the company, it has been seen that performance based wage system with financial motivation has been beginning to use in the public administration. This system has its own strengths and weaknesses. It can be said that the system can be reached maximum targets when that is scientifically and objectively determined and supported by adequate financial facilities. The motivation carrying out appropriate business environment leading to satisfaction of the individual and organization is a process of individual’s attraction and encouragement. Especially tending to the automation and mass production system has played a role of more decreasing of employees’ satisfaction obtained from their work. The most important aim in activation of motivation techniques is to find the factors creating to more willingly work of employee and satisfying of their requirements wherever possible, and to provide that they come to the job everyday and enthusiastically work. In this study, the aim is to search how and what extend to the effect of ‘the performance-based pricing system’ on the employees in Söke Fehime-Faik Kocagöz Public Hospital of Aydın. In the light of all the literature published we prepared the survey questionnaire. This survey sheets have been filled by 275 employees who works in the named above hospital and had composed a database. All the statistical analyses were done by using of Statistical Package for Science for Windows 11.0 (SPSSWIN). Used statistical methods were frequencies of distribution, arithmetical means, standard deviation and variance analysis (ANOVA).
Keywords
business
Citation