A NEW HISTORICIST READING OF POWER MECHANISM IN DYSTOPIAN NOVELS: THE FIXED PERIOD BY ANTHONY TROLLOPE, A CLOCKWORK ORANGE BY ANTHONY BURGESS, AND NEVER LET ME GO BY KAZUO ISHIGURO

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-01-19
Authors
BEKLER, Ecevit
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The Fixed Period (1882), A Clockwork Orange (1962) and Never Let Me Go (2005) written by Anthony Trollope, Anthony Burgess, and Kazuo Ishiguro, respectively have been analysed using the critical theory New Historicism. With the application of this theory, the relationship between the text, the biography of the author, and the social, cultural, and political conditions of each period have been revealed through a careful study. The novels provide profound information about their periods as textual products of their culture and discourse. The Fixed Period, A Clockwork Orange, and Never Let Me Go are products of colonial, juvenile delinquency, and scientific discourses respectively. This study reveals that each novel reflects the contemporary and foremost social issues of their periods. As dystopian novels, they reflect the anxieties regarding social issues. Contemporary literary texts and non-literary texts have been used in order to find out the dominant ideology of each period. To understand the cultural and intellectual history of three different periods better, Stephen Greenblatt’s and Michel Foucault’s theories and arguments about power, ideology, and discourse have been taken as basis regarding the function of power mechanisms that circulate throughout the society. The dissertation has shown that power relations and control mechanisms change from period to period in line with social and cultural changes in societies. Human beings not only dominated the nature but also each other. The dissertation puts forward that mechanisation, technology, and science all were thought to increase the life standards of people and contribute to the welfare of society. However, such developments contributed to the creation of more control mechanisms.
Description
Distopya Romanlarında Güç Mekanizmasının Yeni Tarihselciliğe Göre Okunması: Anthony Trollope’un The Fixed Period, Anthony Burgess’ın A Clockwork Orange ve Kazuo Ishiguro’nun Never Let Me Go Adlı Eserleri
ÖZ: Anthony Trollope, Anthony Burgess ve Kazuo Ishiguro tarafından yazılan sırasıyla The Fixed Period (1882), A Clockwork Orange (1962) ve Never Let Me Go (2005) romanları Yeni Tarihselcilik teorisi kullanılarak incelenmiştir. Bu teori kullanılarak metin, yazarın hayatı ve her dönemin sosyal, kültürel ve politik koşulları arasındaki ilişki dikkatli bir çalışma ile ortaya çıkarılmıştır. Romanlar, kültürleri ve söylemlerinin metinsel ürünleri olarak dönemleri hakkında derin bilgi sağlar. The Fixed Period, A Clockwork Orange ve Never Let Me Go, sırasıyla sömürgecilik, gençlik suçları ve bilimsel söylemlerin ürünleridir. Bu çalışma, her bir romanın, dönemlerinin çağdaş ve önde gelen sosyal sorunlarını yansıttığını ortaya koymaktadır. Romanların distopik olması sosyal meselelerle ilgili endişeleri yansıtmaktadır. Çağdaş edebi metinler ve edebi olmayan metinler, her dönemin baskın ideolojisini bulmak için kullanılmıştır. Üç farklı dönemin kültürel ve entelektüel tarihini daha iyi anlamak için Stephen Greenblatt ve Michel Foucault’nun güç, ideoloji ve söylem hakkındaki teorileri ve argümanları toplumdaki güç mekanizmalarının işlevi konusunda temel alınmıştır. Bu tez, güç ilişkilerinin ve kontrol mekanizmalarının toplumlardaki sosyal ve kültürel değişimlere paralel olarak dönemden döneme değiştiğini göstermiştir. Günümüzde insanlar sadece doğaya değil aynı zamanda birbirine de hükmetmektedir. Bu çalışma, makineleşmenin, teknolojinin ve bilimin, insanların yaşam standartlarını arttırdığı ve toplumun refahına katkıda bulunduğunu ancak bu gelişmelerin daha fazla kontrol mekanizmalarının oluşmasına neden olduğunu da ortaya koymaktadır.
Keywords
english language and literature
Citation