DİL, KÜLTÜR VE TARİH BAĞLAMINDA TANZİMAT SONRASI BASINLA BERABER YAŞANAN MODERNLEŞMEYE DAİR İNCELEME

thumbnail.default.placeholder
Date
2015-06-17
Authors
TEKE, İsmail
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
İnsanların kolektif yaşama ihtiyacı karşılıklı olarak iletişime geçme sonucunu doğurmuştur. Bu şekilde ortaya çıkan dil, nesilden nesile bilgi ve tecrübe aktarım aracı olarak kültürü yaratmış ve zaman içerisindeki devinimleri ise tarih kavramının içerisinde yer almıştır. Bir toplumun bir daha geri döndürülemeyecek bir biçimde geleceğe aktarılması olan kalkınmanın gelişmişlik düzeyi göstergelerinden biri olan modernleşme ise bu üç sacayağının kesişim kümesinde yer alan bir olgu olup bu üç sacayağının üzerinde şekillenmektedir. Bu tezin amacı Tanzimat dönemi sonrasında dil, kültür ve tarih olgularının basınla beraber yaşanan modernleşme kapsamında evrimi ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun modernleşme üzerine olası etkisini açıklamaktır. Tezde öncelikle bu öğeler önce sırası ile açıklanmış ve etkiler analiz edilmeye çalışılmıştır.
Description
A research about the Modernization after the Tanzimat Reform Era In Terms of Language, Culture and History Together with Press
ABSTRACT: The need of collective life have result in mutual communication among people. Language, which emerges in this way, has created culture, that transfers knowledge and experiences from one generation to another and this kinesis has taken place in the concept of history. Modernization, an indicator of level of development, is located at the intersection of these three pillars set and is constructed on these pillars. The main purpose of this thesis is to express and clarify possible effects of language, culture and history after Tanzimat Reform era in the content of modernization explode with press and Turkish Radio Television Association. In the thesis, first the items mentioned above have been explained by order and then the possible effects have been analyzed.
Keywords
public administration and political science
Citation