HEMŞİRELERDE TÜKENMİŞLİK SENDROMUNUN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞTEN AYRILMA NİYETİNE ETKİSİ: ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÖRNEĞİ

thumbnail.default.placeholder
Date
2015-11-23
Authors
ÇALIK, Nursel
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Çalışmanın birinci bölümünde; Tükenmişlik sendromu kavramı, belirtileri, modelleri, tükenmişlik sendromunu etkileyen faktörler, sonuçları ve mücadele teknikleri hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümünde; örgütsel bağlılık kavramı, boyutları, belirleyicileri, türleri, örgütsel bağlılığı etkileyen faktörler, bağlılığın göstergeleri, sınıflandırılması, sonuçları ve işten ayrılma niyeti hakkında bilgi verilmiştir. Üçüncü bölümde ise; araştırmanın amacı, yöntemi, evren ve örneklemi, kapsam ve sınırlılıkları, demografik bulguları, hipotez ve farklılıkları, tükenmişlik sendromunun örgütsel bağlılık ile ilişkisi, etkisi, sonuç ve önerilerden bahsedilmiştir. Bu tez çalışmasındaki amaç, istenmeyen bir durum olan tükenmişlik sendromunun örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyetine etkisini belirlemeye çalışmaktır. Araştırma verileri nicel araştırma yöntemlerinden, anket tekniği ile toplanmıştır. Ankette, toplam 59 soru bulunmaktadır. Bunların 22 tanesi Maslach Tükenmişlik Ölçeğine, 17 tanesi Allen ve Meyer Örgütsel Bağlılık Ölçeğine ve 20 taneside mesleki-demografik durum bilgilerine aittir. Bu araştırma, Ankara İli Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan 250 hemşireye anket uygulanarak yapılmıştır. Anket çalışmamda, araştırmanın örneklemi için basit rastgele örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Ayrıca çalışmanın güvenirliği arttırıcı bir etken olması nedeni ile hastanede bulunan kliniklerin her birinden minimum dört çalışana ulaşılmak amacıyla dağıtılan 250 anketten sağlanan, 200 geri dönüşle anketlerimizin cevaplama oranı %80 olmuştur. Anketlerden elde ettiğimiz verilerin analizi için, Statistical Package for the Social Sciences 17,0 for Windows paket programı kullanılmıştır. Araştırmanın analizinden elde edilen sonuçları, hastane içinde genelleyebilsek de; Ankara İl sınırları içinde bulunan diğer Eğitim ve Araştırma hastanelerinde bulunan hemşireler için genelleme yapılması doğru değildir.
Description
Organizational Commitment of Burnout Syndrom and Effects of İntention to Leave in the Nurses, for Example: Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Health Institutions Management
ABSTRACT: The first section of the study given information about the concept of Burnout Syndrom, symptoms, models, factors of affecting Burnout Syndrom, resultsand about fighting techniques. In the second section, given information about concept of organizational commitment size, determinants, species, factors of affecting organizational commitment, indicators of commitment, classification, resultsand about in tend to leave. In the third part has been one about the purpose of the study metod, population and damping, scope and limitations, demographic findings, hypo thesis and differences, relationship between organization commitment of burnout syndrom, effects, conclusions and recommendations. Theaim of this thesis, try to determine effect of intention to leave the job on the organizational commitment of Burnout Syndrom which is undesirable. There search datas have been accumulated through questionnaire technique in which included quantitative methods. The questionnaire are of 59 questions. All of information have been presence 22 Maslach Burnout Inventory, 17 Allen and Meyer’s Organizational Commitment The oryand the last but not least 20 conditions of occupational demographic. This study is made by applying survey of two hundred and fifty nurse working in Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital in Ankara province. Our survey method is used simpler and simpling method. Also enhancing the Operation reliability due to being Active for each of the clinics in hospitals in order to achieve minimum of four employees, rate of rotation two hundred back our survey response was %80. For Analysis of data, used Statistical Package for the Social Sciences 17,0 Windows software package. There sult sobtained from Analysis of the survey, generalization hospital could consider of locate do there educationand research hospital in the province of Ankara that make generalizations available for nurses who are not true.
Keywords
business
Citation