SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK ŞİDDET OLGUSU: ORDU İLİ ÖRNEĞİ

thumbnail.default.placeholder
Date
2021-10-18
Authors
ARSLAN, Funda
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Şiddet, geçmişten günümüze kadar hayatlarımızda yerini alan ve gün geçtikçe görülme oranını artırmaya devam eden bir olgudur. Şiddet olgusunun sağlık sektöründe çok fazla görülmesi, beraberinde toplum sağlığı açısından büyük riskler doğurmakta ve devam etmektedir. Sağlık sektöründe sıkça rastlanan, görülme sıklığı yüksek olan şiddet, hastaların kaliteli sağlık hizmetinden yararlanmalarını engellemenin yanı sıra, sağlık çalışanlarının motivasyonunu düşürmekte, mesleği bırakma noktasına getirmekte, görevlerini yerine getirirken dikkat dağınıklığı yaşamalarına neden olarak hata paylarını da artırmaktadır. Sağlık göstergelerinin toplumun en önemli özelliği olduğu düşünüldüğünde, sağlık çalışanlarının performansının düşüşü ile kaliteli sunulamayan sağlık hizmeti, toplumun genelini olumsuz etkileyecek, ülke geneline yansıyacaktır. Bu çalışmada, sağlık çalışanlarına yönelik sıkça görülen şiddet olgusu, sağlık çalışanlarına yönelik uygulanan fiziksel, sözel ve psikolojik şiddetin maruz kalınma veya tanık olunma sıklığı ve şiddetin engellenebilmesi önemine vurgu yapmak hedeflenmiştir. Araştırmanın evrenini Ordu ili merkezinde bulunan 1 kamu, 3 özel hastanede görev yapmakta olan 1450 sağlık çalışanı oluşturmaktadır. Araştırma 30 Kasım – 20 Aralık 2020 tarihleri arasında uygulanmıştır. Çalışmaya katılan 290 sağlık çalışanına online olarak hazırlanmış anket formu gönderilmiştir. Anket sonuçları SPSS programında sıklık, ortalama, yüzdelik ve Ki-Kare testi uygulayarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın katılımcılarının, %44,8’i Acil-Yoğun Bakım Hizmetlerinde görevli, %31,4’ü en az bir kere fiziksel şiddete, %91’i en az bir kere sözel şiddete, %74,5’i ise en az bir kere psikolojik şiddete maruz kaldıkları saptanmıştır. Şiddeti en fazla uygulayan kesimin hastaların yakınları olduğu, cinsiyetin ise erkek olduğu belirlenmiştir.
Description
Violence Against Healthcare Personnel; Ordu Province Example
ABSTRACT: Violence is a phenomenon that has taken its place in our lives from past to present and continues to increase its incidence day by day. The fact that violence is seen too much in the health sector brings great risks in terms of public health and continues. Violence, which is frequently encountered in the health sector and has a high incidence, not only prevents patientsfrom benefiting from quality healthcare, but also reduces the motivation of healthcare professionals, brings them to the point of quitting the profession, and increases the margin of error by causing them to live distracted while performing their duties. Considering that health indicators are the most important feature of the society, the decrease in the performance of healthcare workers and the poor quality of health care will negatively affect the society in general and will be reflected throughout the country. In this study, it is aimed to emphasize the frequent phenomenon of violence against healthcare professionals, the frequency of exposure or witnessing of physical, verbal and psychological violence against healthcare professionals, and the importance of preventing violence. The universe of the study consists of 1450 healthcare workers working in 1 public and 3 private hospitals in the city center of Ordu. The research was applied between 30 November - 20 December 2020. An online questionnaire was sent to 290 healthcare professionals participating in the study. The survey results were carried out using the frequency, mean, percentage and chi-square test in the SPSS program. Of the participants of the study, 44.8% were working in in the Emergency-Intensive Care Services, 31.4% at least once physical violence, 91% at least once verbal violence, 74.5% at least one once it was determined that they were subjected to psychological violence. It was determined that the people who used violence most were the relatives of the patients and the gender was male.
Keywords
business
Citation