A SYSTEMATIC MAPPING ON THE QUALITY AND UNDERSTANDABILITY OF UML DIAGRAMS

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-01-10
Authors
TABRIZI, SINA ALIZADEH TABRIZI
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Nowadays, the concept of quality is an integral component of any tangible and intangible product and service. In the field of software, the quality is not merely confined to the final product, but it should be applied to all phases of the software development life cycle (SDLC). The Model-driven Software Development (MDSD) necessitates the experts with high skill to fabricate quality modelling artifacts in order to deliver an authentic perception of the desired system. One of the de facto modeling languages is Unified Modelling Language (UML) which is commonly used in the sphere of software engineering to model the system’s static and dynamic behaviors, to discern the system structure and to expedite the coding and communicating with the stakeholders on the required functional and non-functional requirements. The primary objective of the present thesis is to present the state-of-the-art on the quality and understandability of UML notation. Therefore, a systematic mapping was applied on 103 journal papers extracted from Web of Science. The results indicated that quality is the main aspect in such a way that other aspects like understandability and maintainability are subsets of this aspect. According to the reviewed studies 13 factors have been found to effective on the quality and understandability, namely, diagram, diagram type, evaluation, guideline, modelling, quality assessment approach, redundancy, refactoring, representations, requirements, software engineer (identified by modelling expertise, knowledge, experience, cognitive abilities, learning style, learning motive, learning strategy) structure and testing.
Description
UML DİYAGRAMLARININ KALİTESİ VE ANLAŞILABİLİRLİĞİ ÜZERİNE SİSTEMATİK BİR HARİTALAMA ÇALIŞMASI
ÖZ: Günümüzde kalite kavramı, maddi ve manevi her türlü ürün ve hizmetin ayrılmaz bir bileşenidir. Yazılım alanında kalite yalnızca nihai ürünle sınırlı değildir, yazılım geliştirme yaşam döngüsünün (SDLC) tüm aşamalarına uygulanmalıdır. Modele Dayalı Yazılım Geliştirme (MDYG), istenen sistemin otantik bir algısını sağlamak ve kaliteli modelleme yapaylıkları üretmek için yüksek beceriye sahip uzmanlık gerektirir. Birleşik Modelleme Dili (UML), yazılım mühendisliği alanında sistemin statik ve dinamik davranışlarını modellemek, gerekli işlevsel ve işlevsel olmayan gereksinimleri belirlemek, kodlamayı, sistem yapısını, ve sistem üzerindeki paydaşlarla iletişimi hızlandırmak için yaygın olarak kullanılan bir modelleme dilidir. Mevcut tezin temel amacı, UML notasyonu kalitesi ve anlaşılabilirliği konusunda en son teknolojiyi sunmaktır. Bu nedenle Web of Science veritabanından elde edilen 103 dergi makalesi üzerinde sistematik bir haritalama çalışması yapılmıştır. Sonuçlar, incelenen alanda kalitenin ana unsur olduğunu gösterirken, anlaşılabilirlik ve sürdürülebilirlik gibi diğer özellikler kalitenin alt kümeleri olarak değerlendirilmiştir. İncelenen çalışmalara göre, kalite ve anlaşılırlık üzerinde temel olarak 13 faktörün etkili olduğu görülmektedir. Bu faktörler diyagram, diyagram tipi, değerlendirme, kılavuz, modelleme, kalite değerlendirme yaklaşımı, artıklık, yeniden düzenleme, gösterimler, gereksinimler, yazılım mühendisi (modelleme uzmanlığı tarafından tanımlanan), bilgi, deneyim, bilişsel yetenekler, öğrenme stili, öğrenme güdüsü, öğrenme stratejisi) yapı ve test etme olarak belirtilmiştir.
Keywords
Citation