AN INVESTIGATION OF RELATIONSHIP AMONG UNCERTAINTY AVOIDANCE, CROSS-CULTURAL SOCIAL-EFFICACY, SOCIO-CULTURAL ADAPTATION, AND ACADEMIC ENGAGEMENT OF INTERNATIONAL STUDENTS

thumbnail.default.placeholder
Date
2020-11-04
Authors
ALSAEEDİ, Esraa Sajm
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
This study explore the relationships among international students' uncertainty avoidance, cross-culture social-efficacy, socio-culture adaptation, and academic engagement. A questionnaire, including scales on the investigated concepts, was designed based on previous studies to collect data from international students. The scales were about uncertainty avoidance, cross-cultural social efficacy, socio-cultural adaption and academic engagement. The questionnaire was distributed to 260 international students; 215 valid responses were collected from students coming from 16 different countries. First, the scales were analyzed, for the validity and reliability, and then the hypotheses were tested. Based on the analysis the results indicate that uncertainty avoidance affected international students' socio-cultural adaptation, uncertainty avoidance affect on cross-cultural social-efficacy, socio-cultural adaptations affect academic engagement. Additionally, the study's variables were investigated across age and gender there was no difference in uncertainty avoidance, cross-cultural social efficacy, socio-cultural adaption, and academic engagement scores. But the variable about time spent in the host country and variable about Origins made a change in uncertainty avoidance. Also, education level makes the difference with socio-cultural adaption and cross-cultural efficacy. Finally, the time spent on academic studies makes a difference between socio-cultural adaption and academic engagement. The study reveals how international students' academic engagement is related to uncertainty avoidance, cross-culture social-efficacy, socio-culture adaption in the Turkish context. Additionally, further researchers are recommended to conduct similar works with a larger sample size.
Description
ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN BELİRSİZLİKTEN KAÇINMA, KÜLTÜRLERARASI SOSYAL YETERLİLİK, SOSYO-KÜLTÜREL UYUM VE AKADEMİK KATILIMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİSİNİN INCELENMESİ
ÖZ: Bu çalışma, uluslararası öğrencilerin belirsizlikten kaçınmalarını, kültürler arası sosyal yeterliliklerini, sosyo-kültürel adaptasyonlarını, ve akademik katılım arasındaki ilişkilerini araştırmak üzere yapılmıştır. Bu amaçla, uluslararası öğrencilerden veri toplamak için, önceki çalışmaların dayalı olarak araştırılan kavramlara ilişkin ölçekleri içeren bir anket tasarlanmıştır. Ölçekler; belirsizlikten kaçınma, kültürler arası sosyal etkinlikler, sosyo-kültürel uyum, ve akademik katılım hakkındadır. Anket, 260 öğrenciye dağıtılmış, 16 farklı ülkeden gelen öğrencilerden toplamda 215 geçerli yanıt toplanmıştır. Ölçekler, önce geçerlilik ve güvenilirlik açısından analiz edilmiş, ardından hipotezler test edilmiştir. Sonuçlar, analize dayalı olarak belirsizlikten kaçınmaanın uluslararası öğrencilerin sosyo-kültürel uyumunu etkilediğini, belirsizlikten kaçınmanın kültürler arası sosyal yeterlilik üzerindeki etkisini ve sosyo-kültürel uyumların akademik katılımı etkilediğini göstermektedir. Buna ek olarak, çalışmanın değişkenleri yaş ve cinsiyete göre de incelendiğinde, sosyo-kültürel uyum, kültürler arası sosyal etkinlik, belirsizlikten kaçınma ve akademik katılım puanlarında hiç bir fark görülmemiştir. Fakat, ev sahibi ülkede geçirilen değişken zaman ve değişken kökenler belirsizlikten kaçınma konusunda bir değişiklik ortaya koymuştur. Ayrıca, eğitim seviyesi, sosyo-kültürel uyum ve kültürler arası yeterlik konularında fark yaratmıştır. Bu çalışma, uluslararası öğrencilerin akademik katılımının Türkiye bağlamında sosyo kültürel adaptasyonları, kültürler arası sosyal etkinlikleri ve belirsizlikten kaçınma ile nasıl bir ilişki içerisinde olduklarını ortaya koymaktadır. Buna ekolarak, başka araştırmacıların daha büyük örnekler ile benzer çalışmalar yürütmeleri önerilmektedir.
Keywords
business
Citation