SEÇMENLERİN OY VERME DAVRANIŞINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER: MAMAK İLÇESİ ÖRNEĞİ

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-01-25
Authors
ÖZDAMAR, Hamit
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Seçmenlerin oy verme davranışına etki eden faktörlerin etkisini araştırmaya dönük olarak yapılan bir araştırmadır. Çalışmada ilk olarak, demokrasi, siyaset, seçim, siyasal parti, seçmen, siyasal tutum ve davranış, siyasal iletişim, siyasal katılım ve siyasal kültür gibi kavramlar üzerinde durulmuştur. İkinci olarak ise seçmen davranışlarının kuramsal temelleri olan sosyolojik yaklaşım, ekonomik/rasyonel yaklaşım, sosyo-psikolojik yaklaşım ve stratejik oy verme modeline değinilmiştir. Üçünü olarak ise de cinsiyet, yaş, meslek, eğitim, ideoloji, sosyal çevre ve gruplar, parti programı, ekonominin etkisi, siyasi parti adayı ve lideri, kamuoyu araştırmaları, hizmetlerin etkisi ve kitle iletişim araçları gibi seçmen davranışa etki eden faktörleri incelenmiştir. En son ise yapılan literatür taramasıyla oluşturulan kavramsal çerçeveyle bağlantılı olarak uygulamalı alan araştırması yapılmıştır ve bu konu ile ilgili sonuçlara ulaşılmaya çalışılmıştır. Siyasi partiler iktidarı ele alabilmek veya yönetimde söz sahibi olabilmek için seçmenleri etkilemek zorundadırlar. Seçmenler de siyasi partileri etkileyip isteklerinin yapılmasını isterler. Seçim zamanı siyasi partiler ve seçmenler çıkarları doğrultusunda belli gruplar halinde kümelenirler. Siyasi partiler destekçi sayılarını artırabilmek için çeşitli kampanyalar yürütürler. Seçmeni iyi okuyamayan partilerin başarılı olmaları düşünülemez. Seçmenin özellikleri ve nelerden etkilendikleri araştırmamızın asıl amacını oluşturmaktadır. Yapılan anket ile başta seçmenlerin demografik özellikleri bulunmuş ve bu özelliklerdeki seçmenlerin hangi değer gruplardan etkilenip etkilenmedikleri bulunmaya çalışılmıştır. Yapılan bu araştırma 411 kişiyle 2 Ocak-15 Mart 2019 tarihleri arasında yapılan anket sonucunda demografik özellikleri değişen seçmenlerin oy verme davranışının da değiştiği görülmüştür. Yapılan politikalar, siyasi parti liderinin, adayının ve programı, aile, arkadaş çevresi, medya, sosyal sorumluluk gibi etmenler seçmenlerin demografik özelliklerine göre farklı şekilde ettiği görülmüştür.
Description
Factors Affecting Voting Behavior of the Voters: The Case of Mamak District
ABSTRACT: It is a research conducted to investigate the effect of factors affecting the voting behavior of the voters. Firstly, the concepts of democracy, politics, election, political party, voter, political attitude and behavior, political communication, political participation and political culture are emphasized. Secondly, sociological approach, economic / rational approach, socio-psychological approach and strategic voting model are discussed. As a third, gender, age, occupation, education, ideology, social environment and groups, party program, the impact of the economy, the candidate and the leader of the political party, the effects of public opinion, the impact of the services and the factors affecting the voter behavior such as mass media were examined. Finally, a practical field study was conducted in connection with the conceptual framework created by the literature review and the results related to this subject were tried to be reached. Political parties must influence voters in order to take power or to have a voice in the administration. Voters want to influence and influence political parties. Election time is clustered in specific groups according to the interests of political parties and voters. Political parties carry out various campaigns to increase the number of supporters. It is unthinkable that the parties who cannot read your electorate are successful. The characteristics of the voters and what they are influenced constitute the main purpose of our research. Demographic characteristics of the voters were found by the questionnaire and it was tried to find out whether or not the voters were affected by the groups. As a result of the survey conducted with 411 people between January 2 and March 15, 2019, it was seen that the voting behavior of the voters who changed their demographic characteristics also changed. It was seen that the policies, political party leader, candidate and the program, family, friends, media and social responsibility differ according to the demographic characteristics of the voters.
Keywords
public administration and political science
Citation