SEÇMEN DAVRANIŞLARINA YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-01-26
Authors
Şenbayram, Neval
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Günümüzde yurttaşların mevcut siyasal haklarının varlığı, çoğulcu demokrasinin bir gereği olan siyasal partilerin artışıyla birlikte seçmenin oy verme tercihinin farklılık gösterip göstermediğinin araştırılması gerekliliği doğmuştur. Bu çalışmanın amacı; Şanlıurfa ilinde seçmen davranışları üzerinde etkili olan unsurların, siyasal katılım düzeylerinin ve siyasal yönelimlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırmada, Şanlıurfa ilinde yaşayan seçmenlerin davranışlarını etkileyen faktörlere genel bir bakış açısı sunup, seçmenlerin oy verme davranışı üzerinde yapılan bir alan araştırmasıdır. Bu amaçla seçmen davranışını farklılaştıran etmenler ortaya konulurken seçmenin demografik özelliklerine bağlı olaraktan, parti ve lidere bakış açısı, aşiret bağlılığı, etnisite ve ideoloji gibi faktörlerin seçmen davranışına etkisi incelenecektir.
Description
An Area Survey For The Voter Behavior: Şanlıurfa Case
ABSTRACT: Today, the existence of the present political rights of citizens, the number of political parties which are necessary for pluralist democracy, and whether the choice of the electorate to vote to differ should investigate. This study aims to examine the factors affecting electoral behavior in Şanlıurfa province, political participation levels, and political orientations. In this study, it is an area survey on the voting behavior of voters by providing an overview of the factors affecting the behavior of voters in Sanliurfa province. In this regard, factors that differ from the voter behavior will introduce, depending on the demographic characteristics of the voter, the influence of factors such as the party and the leader's perspective, tribal commitment, ethnicity and ideology on the voter behavior will examine.
Keywords
public administration and political science
Citation