INTEGRATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA INTO THE EURO-ATLANTIC STRUCTURE

thumbnail.default.placeholder
Date
2021-11-10
Authors
YALMAN, Netice
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The aim of this thesis was to identify why the process of integration of Bosnia and Herzegovina (BiH) into NATO and EU institutions has not progressed, and discuss the stages and challenges in this regard based on historical process analysis. In this study, the qualitative method was followed. Due to the fact that not enough dissertations were written on the Euro-Atlantic integration of BiH in the period after 2011, the dissertation was intended to contribute to the work in this area. In addition, BiH's EU and NATO membership process is already a current issue. First, a brief history of BiH, and the administrative and political structure formed by the Dayton Peace Agreement were examined in order to serve as the basis for the study. After that, integration theory was discussed in a limited context and the establishment and structure of NATO and the EU. BiH's accession to Euro-Atlantic institutions, the problems encountered, and the reforms and legal arrangements that have thus far been realized and expected from it were identified. Eventually, BiH's and will for Euro-Atlantic integration were examined. The subject of the thesis was a case to be considered, because BiH has the most complex administrative and political structure in the world and, due to the diversity of its ethnic structure, has a sufficient will to overcome the difficulties in the process of integration into Euro-Atlantic institutions and proves the applicability. Because the state construction and member state construction take place simultaneously in the country. BiH faces a number of challenges: complex administrative and political structure, dilemmas in this structure, in the absence of a common understanding among politicians about the future of the country, the international patronage regime, economics, discriminatory electoral system, some problems in the Constitution. It is estimated that the ethno-national policy, which was the basis for determining the structure of the country in the post-war period, will not succeed in a fragile country struggling for statehood and democratization. Within the framework of integration theory, Euro-Atlantic membership requires a new decision making mechanism. It is considered that this situation will play an important role in the functioning of the political structure of BiH, which has difficulties in decision- making. It is considered that NATO and the EU, instead of general approaches, should create effective-specific strategies that take into account the sensitivities of the country and more clearly demonstrate the will for integration, so that they can also have a positive impact on ensuring permanent stability in BiH
Description
Bosna-Hersek’in Euro-Atlantic Yapısına Entegrasyonu
ÖZ: Bu tez çalışmasının amacı, Bosna-Hersek’in (BiH) NATO ve AB kurumlarına entegrasyon sürecinin neden ilerleyemediğini, bu konudaki aşamaları ve zorlukları, tarihsel süreç analizine dayalı olarak ortaya koymaktır. Bu çalışmada nitel yöntem izlenmiştir. Tez çalışmasında, 2011'den sonraki dönemde, BiH'in Avrupa-Atlantik entegrasyonu konusunda yeterince tez yazılmamış olması sebebiyle, bu alandaki çalışmalara katkıda bulunmak amaçlanmıştır. İlaveten, BiH'in AB ve NATO üyelik süreci halihazırda güncel bir konudur. Öncelikle çalışmaya temel teşkil etmesi açısından Bosna-Hersek’in kısa bir tarihi ve Dayton Barış Antlaşması ile meydana gelen idari ve siyasi yapı incelenmiştir. Akabinde entegrasyon teorisi sınırlı kapsamda ele alınmış ve NATO ve AB’nin kuruluşu ve yapısı incelenmiştir. Bosna-Hersek’in Avrupa-Atlantik kurumlarına üyelik aşamaları, karşılaşılan sorunlar ve şu ana kadar gerçekleşmiş ve kendisinden beklenen reformlar, yasal düzenlemeler ortaya koyulmuştur. Nihayetinde BiH’in Euro-Atlantic entegrasyonuna ilişkin çabaları ve iradesi incelenmiştir. Tezin konusu, Bosna-Hersek’in dünyanın en karmaşık idari ve siyasi yapısına sahip olması ve etnik yapısının çeşitliliği sebebiyle, Avrupa-Atlantik kurumlarına entegrasyon sürecindeki zorlukların üstesinden gelme hususunda yeterli bir iradeye sahip olması ve bu iradenin uygulanabilirliğini kanıtlaması açısından üzerinde durulması gereken bir vakadır. Zira ülkede devlet inşası ve üye devlet inşası aynı anda gerçekleşmektedir. Ülke, karmaşık idari ve siyasi yapısı, siyasiler arasında ülkenin geleceği hakkında ortak bir anlayışın bulunmaması, uluslararası vesayet, ekonomi, seçim sisteminin ayrımcı olması ve anayasasındaki birtakım sorunlarla yüzyüzedir. Savaş sonrası dönemde ülkenin yapısının belirlenmesinin temeli olan etno-ulusal politikanın, devletçilik ve demokratikleşme için mücadele eden kırılgan bir ülkede başarılı olamayacağı değerlendirilmektedir. Entegrasyon teorisi çerçevesinde Avrupa-Atlantik üyeliği yeni bir karar verme mekanizmasını gerektirmektedir. Bu durumun, karar alma mekanizmasında zorluklar yaşayan BiH’in siyasi yapısının işlerlik kazanmasında önemli bir rol oynayacağı değerlendirilmektedir. NATO ve AB’nin, genel-geçer yaklaşımlar yerine, ülkenin hassasiyetlerini dikkate alan etkili-özel stratejiler oluşturarak entegrasyon iradesini daha açık şekilde ortaya koyması, ülkede kalıcı istikrarın sağlanmasına da olumlu etki edebileceği değerlendirilmektedir.
Keywords
international relations
Citation