THE IMPACT OF TYPES OF CYBERLOAFING, METACOGNITION, COGNITIVE STYLE, PERSONALITY AND SMARTPHONE USE ON COLLEGE STUDENTS’ ACADEMIC SUCCESS

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-01-14
Authors
MUŞABAK, GÖKBERK İLKER
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Today’s one of the raised problems is Cyberloafing. The explanation of “cyber” is doing something with smart devices on the internet and “loafing” means wasting time in an aimless way. The combination of these two words is Cyberloafing, which means people who have a tendency to do anything about non-related work while they are at work or school. For this reason, we could say that working or studying can be affected by cyberloafing. The reason why cyberloafing increased is that people can access whatever they need, wherever they are and whenever they are by their smart devices such as smartphones, tablets, laptops and so on. In most of researches focused on how cyberloafing affects employee’s performance on producing in a work environment and just few of them focused on academic success in education. The results shows that there is both pros and cons related to cyberloafing at work and school. In our study investigates that how college students’ academic success (e.g., GPA) influenced by types of cyberloafing, metacognition, cognitive style and need, personality and smartphone use motives or demotives. This study conducted by quantitative process methodology which includes data collection and analysis. The quantitative data was collected by survey questionnaire. It was analyzed by IBM SPSS STATISTIC version 26 and IBM SPSS AMOS version 24 for social science software. The model examined using hierarchical multiple regression. Data collected by survey from Atılım University students who are studying in engineering departments. The research was conducted with 231 undergraduate students. The age of students is between 18 and 25 years old. They were selected by a convenience sampling method. To conclude, this study shows that which factors can directly or indirectly influence academic success positively or negatively.
Description
SİBERAYLAKLIĞIN, ÜSTBİLİŞİN, BİLİŞSEL STİLİN, KİŞİLİĞİN VE AKILLI TELEFON KULLANIMININ KOLEJ ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
ÖZ: Günümüzde en önemli olarak gündeme gelen sorunlardan biri de Siberaylaklıktır. “Siber” açıklaması internette akıllı cihazlarla bir şeyler yapmak, “aylaklık” ise amaçsızca vakit kaybetmek demektir. Bu iki kelimenin birleşimi ise Siberaylaklıktır, yani siberaylaklık işte veya okuldayken, orada yapılan iş ile ilgisi olmayan, internette herhangi bir şey yapma eğiliminde olan insanları kapsar. Bu nedenle kişilerin iş yerinde çalışırken veya okulda ders dinlerken siber aylaklıktan etkilenebileceğini söyleyebiliriz. Siberaylaklığın artmasının nedeni, insanların ihtiyaç duydukları herşeye, ne zaman ve nerede olurlarsa olsunlar akıllı cihazlarıyla (akıllı telefon, tablet, diz üstü bilgisayar vb.) erişebilmeleridir. Araştırmaların çoğunda, siberaylaklığın çalışanın, çalışma ortamında üretme performansını nasıl etkilediğine değinilmiş ve bunlardan sadece birkaçı eğitimdeki akademik başarıya odaklanmıştır. Sonuçlar, iş yerinde ve okulda siberaylaklık ile ilgili hem artıları hem de eksileri olduğunu göstermektedir. Bu çalışmamızda, üniversite öğrencilerinin akademik başarısının, (ör. GPA) siberaylaklık, üstbiliş, bilişsel stil ve ihtiyaç, kişilik ve akıllı telefon kullanım motifleri veya indirgeme türlerinden nasıl etkilendiğini araştırıyoruz. Çalışmamız, veri toplama ve analizini içeren kantitatif süreç metodolojisi ile yürütülmüştür. Nicel veriler anket formu ile toplanmıştır. Sosyal bilimler yazılımı için IBM SPSS STATISTIC sürüm 26 ve IBM SPSS AMOS sürüm 24 ile analiz edilmiştir Model, hiyerarşik çoklu regresyon kullanılarak incelenmiştir. Atılım Üniversitesi mühendislik bölümlerinde okuyan öğrencilerden anket yoluyla toplanan veriler. Araştırma 231 lisans öğrencisi ile yapılmıştır. Öğrencilerin yaşı 18 ile 25 yaş arasındadır. Uygun örnekleme yöntemiyle seçilmişlerdir. Sonuç olarak bu çalışmamız, akademik başarıyı doğrudan veya dolaylı olarak, hangi faktörlerin olumlu veya olumsuz etkileyebileceğini göstermektedir.
Keywords
information systems
Citation