TÜRKİYE’DE HEGEMONİK ERKEKLİK: MEDYADA VE HUKUKTA İZLER, DÖNÜŞÜMLER VE OLASILIKLAR

thumbnail.default.placeholder
Date
2017-06-08
Authors
ŞİMŞEK, A. Aslı
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Global Media Journal
Abstract
Neredeyse tüm dünyada kadınlar ataerkinin baskısı altındadırlar. Aynı şekilde kimi erkeklik biçimleri de ataerkinin karşısında zor durumdadır. Bu noktada eleştirel erkeklik çalışmaları ataerkinin taşıyıcısı olarak hegemonik erkekliği işaret etmektedir. Türkiye’deyse geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet modernleşmesinde etkili olan düşünce ve politikalar ulus devlete de sirayet etmiştir. Bu bağlamda karşımıza kendini özel alanın dışında tanımlayan, milliyetçi – muhafazakâr değerlerle donanmış, hiyerarşik ilişkilere inanan, gücü yücelten bir egemen erkeklik hali çıkmaktadır. Bu erkeklik hali toplumda halen büyük ölçüde egemendir ve inşasında hukuk ve medya önemli rol oynamaktadır. Ancak bugün toplumsal düzenin her noktasında olduğu gibi erkeklikte de değişimler yaşanmaktadır. Çalışma kapsamında bu değişim merkeze alınmıştır. Türkiye’de hegemonik erkekliğin taşıyıcısı olan, fakat ondan kopma sürecinde yeni bir erkek grubunun nüvelerinin izlenmesi amaçlanmıştır. İlk bölümde Türk modernleşmesi ekseninde hegemonik erkekliğin öznesi ve ortak kodları tespit edilmeye çalışılmıştır. Sonraki iki bölümde bu kodlar hukuk ve medya üzerinden ele alınmıştır. Toplumsal cinsiyet ve hukuk ilişkisi kurulurken hegemonik erkeklik kavramı bağlamında Türkiye’deki anayasal gelişmeler, temel hak ve özgürlüklerin gelişimi ile cinsiyet eşitsizliğinin en açık ifadelerini taşıyan Medeni Kanun ve Ceza Kanunu gibi temel kanunlar üzerinde durulmuştur. Medya metinleri ise ulaşılan ortak kodların tespitinde isabet oranını görmek amacıyla kullanılmıştır. Bu doğrultuda daha önce yapılan çalışmalardan yola çıkılarak ortak kodları içeren metinlerin toplumda tiraj ve reyting olarak bulduğu karşılık incelenmiştir. Son bölümde ise altı erkek ile yüzyüze görüşmeler yapılmıştır. Hegemonik erkekliğin ortak kodlarından belirli noktalarda ayrışan ve fakat avantajların konformizminden de kopamamış yeni bir erkeklik halinin izlerine rastlanmıştır.
Description
Hegemonic Masculinity in Turkey: The Signs and Transformations in Law and Media
ABSTRACT: Nearly all over the world women are under the pressure of patriarchy. In a similar way some kind of masculinities are in a difficult situation against patriarchy. At this point critical masculinity studies refer 1 Bu makale, 11-13 Eylül 2014 tarihinde İzmir’de düzenlenen 1. Uluslararası Erkekler ve Erkeklikler Konferansı “Kimlikler, Kültürler, Toplumlar”’da sunulmuş ve özeti basılmış olan bildirinin genişletilmiş halidir. to hegemonic masculinity as the vehicle of patriarchy. As for in Turkey the ideas and policies effective in the late Ottoman and early republican periods had also enured to the nation state. In this context we confront with a kind of dominant masculinity which describes itself as out of the private sphere, has nationalist and conservative values, believes in relationships base on hierarchy and extolls power. This type of masculinity is dominant on a large scale in society and also law and media have an important role in constructing it. However today as in every aspect of the social order, changes are also happening in masculinity too. Within this scope these changes are the center of this study. The aim of this study is to monitor the core of a new group of men which are the carrier of hegemonic masculinity in Turkey, but also in a process of leaving the hegemony. In the first chapter of this study, the subject and common codes of the hegemonic masculinity in Tukey are tried to be determined. In the next two chapters these codes are examined on the basis of law and media. While the relationship between gender and law is constructed, the constitutional developments, the evolution of fundamental rigths and freedoms are emphasized along with the basic codes like Civil Code and Criminal Code which are the most open expressions of gender inequality in the context of hegemonic masculinity. Media texts are used to see the correlation between common codes. In this concept considering the studies done before, the response of the society via circulation and rating which is related with the texts that contain the common codes are examined. In the last chapter face to face interviews with six men are done. The evidences of a new kind of masculinity that seperates from the common codes of hegemonic masculinity in certain points but also can not leave the conformism of advantages are found.
Keywords
public law
Citation
Collections