SHARED LEADERSHIP THEORY: AN EXAMINATION OF SHARED LEADERSHIP DIMENSIONS IN SOCIAL NETWORK THEORY TOWARD NETWORK INNOVATION

thumbnail.default.placeholder
Date
2021-10-18
Authors
MAAROOF, Aymen
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The aim of the study is to study and examine the shared leadership dimensions in social network theory toward network innovation. This study visualizes shared leadership theory and its dimensions in social network theory. The roles of the dimensions are not important only in shared leadership, but they are crucial in social network theory. The dimensions are 1) task coordination 2) personal support, and 3) information sharing. The dimensions are the characteristics of network innovation in social network theory. Complexity leadership theory is the root and the origin of shared leadership. Shared leadership is one of the windows in complexity leadership theory. Complexity leadership theory has been discussed in order to provide a clear vision about shared leadership. The results were found via using social network analysis UCINET software. Social network analysis is not a traditional approach and methodology for collecting data from the samples in this universe, but it is for collecting data and understanding the relationships among members according to each dimension (variable) in the network in bounded samples or 98 participants. The results were found and they support the study except for the density was low for each network, but the density of clusters was high for each network. This case cannot be described as a negative result because clusters participated to innovate network. Only it can be described as a low density without negative description because it was supported from the clusters that innovate the whole network. Each dimension represents its statistical description, network pattern, and weak and strong ties. Task coordination, personal support, and information sharing were discussed and examined via statistical description, network pattern, and weak and strong ties. The more details were discussed in related sections.
Description
PAYLAŞILAN LİDERLİK TEORİSİ: SOSYAL AĞ TEORİSİNDE AĞ YENİLİĞİNE YÖNELİK PAYLAŞILAN LİDERLİK BOYUTLARININ İNCELENMESİ
ÖZ: Çalışmanın amacı, sosyal ağ teorisindeki paylaşılan liderlik boyutlarını ağ yeniliğine doğru incelemek ve incelemektir. Bu çalışma, paylaşılan liderlik teorisini ve sosyal ağ teorisindeki boyutları görselleştirir. Boyutların rolleri yalnızca paylaşılan liderlikte değil, aynı zamanda sosyal ağ teorisinde dede çok önemlidir. boyutlar 1) görev koordinasyonu 2) kişisel destek ve 3) bilgi paylaşımıdır. Boyutlar, sosyal ağ teorisindeki ağ yeniliğinin özellikleridir. Karmaşık liderlik teorisi, paylaşılan liderliğin kökü ve kökenidir. Paylaşılan liderlik, karmaşık liderlik teorisindeki pencerelerden biridir. Karmaşık liderlik teorisi, paylaşılan liderlik hakkında net bir vizyon sağlamak için tartışılmıştır. Sonuçlar sosyal ağ analizi UCINET yazılımı kullanılarak bulundu. Sosyal ağ analizi, bu evrendeki örneklerden veri toplamak için geleneksel bir yaklaşım ve metodoloji değil, sınırlı örneklemlerde (98 katılımcılar) ağdaki her boyuta (değişkene) göre veri toplamak ve üyeler arasındaki ilişkileri anlamak içindir. Sonuçlar bulundu ve her ağ için yoğunluğun düşük olması dışında çalışmayı destekliyor, ancak her ağ için küme yoğunluğu yüksek. Bu durum, kümeler inovasyon ağına katıldığı için olumsuz bir sonuç olarak tanımlanamaz. Ancak, tüm ağı yenileyen kümelerden desteklendiği için olumsuz açıklama olmaksızın düşük yoğunluk olarak tanımlanabilir. Her boyut, istatistiksel açıklamasını, ağ modelini ve zayıf ve güçlü bağlarını temsil eder. Görev koordinasyonu, kişisel destek ve bilgi paylaşımı, istatistiksel açıklama, ağ yapısı ve zayıf ve güçlü bağlarla tartışıldı ve incelendi. Daha fazla ayrıntı ilgili bölümlerde tartışıldı.
Keywords
business
Citation