DENETİMDE KANIT TOPLAMA TEKNİKLERİ VE VERGİ UYGULAMALARI İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ

thumbnail.default.placeholder
Date
2015-01-27
Authors
SAVAŞ, Behiye
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Denetimin, bir kontrol mekanizması olarak her alanda ve her faaliyette yürütülmesi zorunlu bir işlev olduğunu söylemek mümkündür. Aynı zamanda denetim; denetlenen kişi, kurum veya kuruluşların faaliyetlerini, yasalar, kurallar veya yönetmeliklere uygun olarak veya görevlerini kendilerinden beklenen doğrultuda yürüttüklerinin belirlenmesi yönünde bir işleve sahiptir. Yine denetim denetlenen kişi, kurum veya kuruluşların performanslarının belirlenmesi ve faaliyetlerin ibrası işlevlerini de yerine getirmektedir. Denetim sürecinde denetçinin, işletme faaliyetleri, kayıtları ve finansal tablolarında yer alan bilgilerin doğruluğuna ilişkin bir görüş oluşturabilmesi için, çeşitli yöntemlerle elde edilebilecek bilgi ve belgelere ihtiyacı bulunmaktadır. İşte denetçinin görüşünü oluşturmada etkili olan bilgi ve belgeler, denetim kanıtı olarak adlandırılmaktadır. Bu çalışmada, denetim kanıtları ve kanıt toplama tekniklerinin vergi uygulamaları ile ilişkilendirilerek, Vergi Usul Kanunu ve Bağımsız Denetim Standartlarının denetim kanıtlarına bakış açılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmanın modeli literatür tarama modelidir. Bu amaçla, denetim kanıtları ve kanıt toplama tekniklerine ilişkin kanun, tebliğ, yönetmelik, standartlar, kitap, makale, bildiri, tez ve elektronik yayınlar taranmış, konuyla ilişkisi olan yayınlar belirlenmiş ve daha sonra konunun ana çerçevesine uygun notlar alınarak, yazıma uygun hale getirilmiştir. Her kaynaktan alınan bilginin, kaynağına atıf ve/veya göndermede bulunulmuştur. Literatürden edinilen bilgilere olabildiğince yazarın görüş ve düşüncelerine dayalı yorumlar getirilmiştir. Çalışmanın sonucunda, V.U.K.’na göre denetim kanıtı toplanmasında kayıt sürecinin ve belgelerin incelenmesi tekniklerinin kullanıldığı ve yeterli olduğu tespit edilmiştir. Bağımsız denetim sürecinde, denetim kanıtı toplamada defter ve belgelerin görülmesi, incelenmesi veya kontrol edilmesi tek başına yeterli bir kanıt toplama yöntemi olarak kabul edilmediği ve kullanılmadığı görülmüştür. Denetçinin, denetime ilişkin düzenleyeceği raporundaki görüşlerini desteklemek amacıyla, başta defter ve belgelerden kanıt elde etmek üzere, teyit, sorgulama, göz atma, hesaplar arasında ilişki kurma, yeniden hesaplama, analitik inceleme, vb. gibi farklı ve çeşitli kanıt toplama tekniklerine başvurarak, yeterli miktar ve güvenilirlikte denetim kanıtları toplamak zorunda olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Description
THE EVIDENCE GATHERING TECHNIQUES ASSOCIATING WITH AUDIT AND TAX APPLICATIONS
ABSTRACT: The audit, as a control mechanism in each area and it is possible to say that there is a mandatory function to be carried out each activity. At the same time control; supervised person, institution or organization of activities, laws, or duties in accordance with the terms of the rules or regulations to determine whether they walked in the direction expected from them has a function. Again control supervised persons, institutions or organizations to bring the discharge of the duties and activities of the performance of the functions of identification. The auditor in the audit process, business activities, information contained in the records and the financial statements in order to form an opinion regarding the accuracy, there is a need for information and documents can be obtained in several ways. Here is the information and documents that are effective in forming the opinion of the inspector, is called the audit evidence. In this study, in relation to the tax practices of audit evidence and evidence gathering techniques, Tax Procedures Law and the audit evidence we aimed to determine the point of view of Independent Auditing Standards. Model of this study is to model literature. For this purpose, the audit evidence and the law relating to evidence gathering techniques, announcements, regulations, standards, books, articles, papers, theses and electronic publications scanned publications in contact with the subject set and then taking appropriate notes to the main frame of the subject has been made according to the article. The information received from any source, source citations and / or addressed. Information obtained from the literature based on the author's opinions and thoughts as comments have been made. v In the result, the process of examining the records and documents in the collection of audit evidence has been found that according to the Tax Procedures Law and techniques used enough. The external audit process, audit evidence collection in the book and seen the documents, examined or checked to be accepted as sufficient evidence collection methods alone, and are not used. The auditor's report to be issued in order to support their views relating to supervision, in particular books and to obtain evidence from the documents, confirmations, query, browse, building relationships between accounts, recalculation, analytical review, and so on. as referring to the different and various evidence collection techniques have reached a sufficient amount and reliability of the results that you have to collect audit evidence.
Keywords
business
Citation