YUMUŞAK GÜÇ AVRUPA BİRLİĞİNİN DIŞ POLİTİKA AKTÖRÜ OLARAK AVRUPA ORTAK DIŞ GÜVENLİK POLİTİKASI VE BOSNA, KOSOVA, SURİYE KRİZLERİ ÜZERİNDEN GÜVENLİK POLİTİKALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-02-21
Authors
TİMUÇİN, Mehmet
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bu tez çalışmasında “ Yumuşak Güç Avrupa Birliğinin Dış Politika Aktörü Olarak Avrupa Ortak Dış Güvenlik Politikası Ve Bosna, Kosova, Suriye Krizleri Üzerinden Güvenlik Politikalarının Değerlendirilmesi” amaçlanmaktadır. Bosna, Kosova, Suriye Krizleri karşısında AB tarafından uygulanan politikalar ve krizlerin gelişim süreci incelenerek AB‟nin ODGP sürecinde ortaya koyduğu etkilerin neler olduğu değerlendirilmeye çalışılmıştır. Değerlendirmeler sonucunda uluslararası alanda küresel bir aktör AB‟nin oluşturulmasına yönelik tespitler ortaya konup öneriler sunulmuştur. Ġlk bölümde kuramsal çerçeve çizilerek; Kimlik ve kültür, supranasayonel kimlik ve otorite, sivil güç, askeri güç, normatif güç ve neo yapısal fonksiyonalizmde Avrupa‟nın entegrasyonu kavramları açıklanmıştır. Ġkinci bölümde AB‟de ODGP ve tarihsel gelişim sürecini AB‟de birlik fikrinin oluşması incelenecektir. Üçüncü bölümde ise AB‟nin ODGP incelendiğinde ortak değerlere sahip bir politika yaratmaya amaçlasa da Bosna, Kosova ve Suriye Krizlerinde uyguladığı güvenlik politikalarının incelenerek AB ODGP yaklaşımının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Üç kriz arasındaki farklılıklar ve benzerlikler ortaya konarak belirlenen politikanın altında yatan nedenler irdelenmiştir.
Description
Assessment Of European Common Foreign Security Policies Over Bosnia, Kosovo, Syrian Crisis, Considering The Soft Power As a European Union Foreign Policy Actor
ABSTRACT: This thesis, “considering the soft power a European Union foreign policy actor, aims the assessment of European common foreign security policies over Bosnia, Kosovo, Syrian Crisis". The policies implemented by the EU in the face of crises of Bosnia, Kosovo, Syria, and the EU's effects on the CFSP process have been assessed. As the conclusion of the evaluation, regarding to the establishment of a global actor as EU through international developments proposals and comments have been offered. In the first part, a theoretical framework is drawn; The concepts of identity and culture, supranational authentic authority, civilian power, military power, normative power, and European integration in neo-structural functioning are explained. In the second part, the formation of CFSP and the idea of unity in the EU will be examined. In the third chapter, it is aimed to evaluate the EU CFSP approach by examining the security policies implemented in the Bosnia, Kosovo and Syrian Crisis even if the EU can not create a policy with common values when the CFSP is examined.The differences and similarities between the three crises were examined and the underlying causes of the determined politics were examined.
Keywords
international relations
Citation