FACTORS AFFECTING THE INTENTION TO ADOPT CLOUD COMPUTING AMONG COLLEGE STUDENTS IN IRAQI HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-01-20
Authors
Fadhil, Estabraq Abbas
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Cloud computing is a revolutionary technology that has remodeled many fields, including education, health, government organizations and business. This technology offers numerous on-demand options for organizations to boost their performance and to reduce the cost of production, infrastructure and applications. However, many academics have investigated the topic of cloud computing with regard to factors that influence the adoption decision, especially in developed countries. But, the study still at an immature stage in emerging countries, especially in Iraq. Furthermore, many of the current problems have not been fully researched, particularly in the higher education institutions. As it is known cloud computing is based on services managed by third-party providers. For that reason, trust in cloud services and the perception of possible threats, such as privacy and security concerns, are critical to ensuring the efficient adoption of the appropriate cloud. On the other hand, most studies have researched the technological dimensions of cloud based systems, such as cloud virtualization and scalability. Even though, it is claimed that the biggest challenge to cloud computing is not technical, but instead cognitive or attitudinal. Accordingly, and in an attempt to close this gap, this study investigates the influences that impact the acceptance of cloud technologies by Iraqi universities. This study is focused on the modified Technology Acceptance Model (TAM) as a framework for the creation of the study model. Based on the factors of the proposed modified TAM, research questions are investigated. The factors are: Perceived Usefulness (PU), Perceived Ease of Use (PEOU), Attitudes toward the cloud (ATT), Behavioral Intention (BI), Perceived Risks (PR), Trust (TR), Anxiety (ANX), Actual Use (AU), Perceived Benefit (PB), Perceived Overall Concern (POC), Perceived Cost of Usage (PCU), Perceived Speed of Access (PSA), Social Influence (SI), Culture Context Issues (CCI) and External Storage (ES). These variables are determined through the use of verified items from previous studies. This study employed a quantitative process methodology including data collection and analysis. The suggested model is reviewed and validated using a questionnaire survey conducted online in Iraqi universities groups. Amidst 601 responses received, 576 are valid for data analysis. The questionnaire is divided into two parts: the first set for participants who use cloud computing, and the second directed for the one who do not use cloud computing. The IBM SPSS Statistical Package and the Analysis of Moment Structures (AMOS ver. 24) software are used for data analysis. The suggested model was empirically examined using hierarchical multiple linear regression alongside the Structural Equation Model (SEM). The findings of this study indicate that factors such as Perceived cost, Perceived speed, Social Influence to use cloud computing, a general positive feeling about clouds, variables, that play a significant role in motivating students to adopt cloud computing as part of their core curriculum. On the contrary, factors such as a general negative feeling about clouds, Availability of information and Using External storage It has proven to have a negative impact on the student's intention to adopt cloud computing. Such factors proved to play a significant role in preventing students from embracing cloud computing as part of their education. In conclusion, this study has led to a greater comprehension of the students' intention to use cloud computing at Iraqi universities. This offered deeper insight into the key factors that affect students ' decision to accept and use cloud computing services. As well as, the proposed model, including such factors, has been demonstrated to be a true predictor of user intentions, within the context of Iraq.
Description
IRAK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÜNIVERSITE ÖĞRENCİLERİ ARASINDA BULUT BİLİŞİMİN KULLANILMASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
ÖZ: Bulut bilişim, iş, eğitim, sağlık ve devlet kurumları gibi birçok alanı yeniden şekillendiren devrim niteliğinde bir teknolojidir. Bu teknoloji, kuruluşların performanslarını artırmak ve üretim, servis, ekipman ve uygulama maliyetlerini azaltmak için çok sayıda isteğe bağlı seçenek sunar. Bu nedenle, birçok akademisyen, özellikle gelişmiş ülkelerde, bu teknolojiyi etkileyen faktörler hakkında bulut bilişim konusunu araştırmaya başlamıştır. Ancak, araştırmalar, Irak gibi gelişmekte olan ülkelerde, henüz olgunlaşmamış bir aşamadadır. Ayrıca, mevcut sorunların birçoğu, özellikle yükseköğretim kurumlarında da tam olarak ortaya çıkarılmamıştır. Bilindiği gibi bulut bilişim sistemleri, üçüncü taraf sağlayıcıların hizmetlerine dayanmaktadır, bu nedenle, bulut hizmetlerine güven ve gizlilik endişeleri gibi olası tehditlerin algılanması, uygun bulutun verimli bir şekilde benimsenmesini sağlamak için kritik öneme sahiptir. Öte yandan, çoğu çalışma bulut sistemlerini sanallaştırma, ölçeklenebilirlik ve kararlılık gibi bulut tabanlı sistemlerin teknolojik boyutlarına bakmıştır. Yine de bulut bilişim için en büyük zorluk teknik engellerden daha çok bilişsel veya tutumsal olduğu iddia edilmektedir. Bahsedilen araştırma açığını kapatmak için, bu çalışma, Irak özelinde üniversite öğrencileri tarafından bulut teknolojilerinin kabulü üzerinde etkisi olan faktörleri araştırmıştır. Çalışma modelinin oluşturulması için bir kuramsal çerçeve olarak gemişletilmiş Teknoloji Kabul Modeli kullanılmıştır. Önerilen genişletilmiş TKM’in bileşenlerine dayanarak araştırma soruları sorulmuştur. Bileşenler: Algılanan kullanışlılık, Algılanan kullanım kolaylığı, Buluta yönelik tutumlar, Davranışsal niyet, Algılanan riskler, Güven, Kaygı, Gerçek kullanım, Algılanan fayda, Algılanan genel endişe, Kullanım maliyeti, Erişim hızı, Sosyal etki, Kültür bağlamı ve Harici depolama aracı kullanımı olarak belirlenmiş ve araştırmanın değişkenleri olarak kullanılmıştır. Bu değişkenler, önceki çalışmalarda geliştirilmiş olan anketler ya da bunların maddeleri kullanılarak belirlenmiştir. Bu çalışmada tarama yöntemi anket ile uygulanmış ve alınan verilerin toplanması ve analizini içeren nicel analizler kullanılmıştır. Araştırma verisi Irak üniversiteleri sosyal medya gruplarında birkaç defa yayınlanmıştır. Alınan 601 yanıtın içerisinden 576 verinin analiz için uygun olduğu görülmüştür. Anket iki bölümden oluşmaktadır: ilk bölüm bulut bilişim kullanan katılımcılara detaylı sorular yöneltmiş, ikinci bölüm ise bulut bilişim kullanmayan katılımcılar için verilmiştir. Katılımcılar anketin başında bulut bilim kullanıp kullanmadıkları üzerine bir soru iletilmiştir. Bu soruya verdikleri cevap evet ise anketin ilk bölümüne hayır ise ikinci bölüme yönlendirilmişlerdir. Önerilen model, hiyerarşik çoklu doğrusal regresyon ve Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) birlikte kullanılarak incelenmiştir. Bu çalışmanın bulguları, tüm bu dokuz değişkenin, Algılanan kullanışlılık, Algılanan kullanım kolaylığı, Güven, Tutum, Davranışsal niyet, Algılanan erişim hızı, Algılanan kullanım maliyeti, Sosyal etki ve Algılanan faydaların önemli rol oynayan etmenler olduğunu göstermektedir. Öğrenciler temel müfredatlarının bir parçası olarak bulut bilişim dersini bulut bilişim benimsemeye motive edici etken olarak belirtmişlerdir. Bunun aksine, Kaygı, Algılanan risk, Algılanan genel endişe, Kültürel Bağlam ve Harici depolama birimi kullanımı gibi etmenler öğrencilerin bulut bilişimi benimseme niyeti üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu göstermiştr. Bu etmenlerin, öğrencilerin eğitimlerinin bir parçası olarak bulut bilişimi benimsemelerini önlemede önemli bir rol oynadığı kanıtlanmıştır. Sonuç olarak, bu çalışma öğrencilerin Irak üniversitelerinde bulut bilişim kullanma niyetinin daha iyi anlaşılmasını sağlamıştır. Bu, öğrencilerin bulut bilişim hizmetlerini kabul etme ve kullanma kararını etkileyen temel etmenler hakkında daha derin bir fikir vermiştir. Bunun yanı sıra, bu etmenleri içeren önerilen modelin, Irak bağlamında kullanıcı niyetlerinin gerçek bir yordayıcısı olduğu gösterilmiştir.
Keywords
information systems
Citation