A STUDY OF GOTHIC SPACE AND CHARACTER IN THE MYSTERIES OF UDOLPHO AND JANE EYRE

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-01-25
Authors
Al-Maqdasi, Anas Waad Mahgoob
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
This study investigates the gothic spaces and characters in Ann Radcliffe's The Mysteries of Udolpho and Charlotte Bronte’s Jane Eyre. In these two novels the female protagonists suffer from the cruel treatment and oppression of the wicked male characters. In both novels, the protagonists are forced to experience certain ambiguous, dark, mysterious, horrific and supernatural events. It is seen that the majority of Gothic novels are marked by the gender based inequality between female and male characters in that almost always male characters are the ones holding power in their hands. The powerful male figure plays a major role in turning the heroine’s life into a miserable one. Whenever the heroine acts or speaks against his will, she is exposed to violence, either physical or psychological, or both. In addition, the gothic spaces in both novels contribute to heighten fear and terror the heroines feel in the presence of brutal male power. Thus, woman’s reaction against male tyranny becomes the central focus of both novels. The two novels of the thesis, which are selected as the two representatives of the eighteenth and nineteenth centuries gothic fiction written by two women writers, convey woman’s struggle on the way to achieve independence as a free individual within a patriarchal society. The ultimate aim of the thesis is to trace the terrorising impact gothic spaces create on the heroines of The Mysteries of Udolpho and Jane Eyre in that the feeling of horror triggers both heroines’ impulse to fight back and survive. In the end, both protagonists become independent individuals who can speak and act in accordance with their free will. As a result, both novels present liberated female identity which stands for the two authors’ desire and hope for providing women with a free space within a male dominated society.
Description
The Mysteries of Udolpho ve Jane Eyre Romanlarında Gotik Mekan ve Karakter Üzerine Bir Çalışma
ÖZ: Bu çalışma Ann Radcliffe ve Charlotte Bronte’nin The Mysteries of Udolpho ve Jane Eyre başlıklı romanlarında gotik mekanlar ve karakterleri incelemektedir. Bu iki romanda da kadın baş karakterler kötü erkeklerin merhametsiz zalim davranışları ve baskılarına maruz kalmışlardır. Her iki romanda da baş karakterler, bir süreliğine olsa da, karanlık, gizemli, korkutucu, doğaüstü olayları deneyimlemek zorunda kalmışlardır. Çoğu Gotik romanda görüldüğü üzere kadın ve erkek arasındaki cinsiyet eşitsizliğine göre gücü elinde tutan taraf neredeyse her zaman erkek karakterlerdir. Güçlü erkek figürü kadının hayatını sefil bir hale dönüştürmede baş roldedir. Kadın ne zaman erkeğin iradesi dışında hareket etse ya da konuşsa ya fiziksel ya da psikolojik şiddete uğramaktadır. Ayrıca her iki romandaki gotik mekanlar kadın baş kahramanların acımasız erkek gücü karşısında hissettikleri korku duygusunu artırmaktadır. Kadının erkek tiranlığına gösterdiği tepki her iki romanın da ana konusudur. On sekiz ve on dokuzuncu yüzyıllarda iki kadın yazar tarafından yazılmış bu iki gotik roman kadının ataerkil toplumda bağımsızlığını kazanarak özgür bir birey olma mücadelesini aktarmaktadır. Bu tezin amacı sözü edilen romanlardaki gotik mekanların baş karakterler üzerinde yarattığı korkutucu etkiyi incelemektir çünkü korku duygusu her iki kahramanın içindeki mücadele ve direniş dürtüsünü tetiklemektedir. Her iki romanın sonunda baş karakterler kendi özgür iradelerine göre konuşup hareket edebilen bireyler olurlar ve böylece her iki romancının özlemini duyduğu, erkek egemen toplumda kadının özgür kimliğini ifade edebileceği bir alan sağlama arzusunun gerçekleştiği de görülür.
Keywords
english language and literature
Citation