AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMININ HASTALAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANKARA İLİ ÖZEL İKİ HASTANE UYGULAMASI

thumbnail.default.placeholder
Date
2013-05-21
Authors
ERACAR, Ramazan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bu çalışmada özel iki hastaneye başvuran hastaların Sağlıkta Dönüşüm Programı ile yapılan yenilikleri başarılı bulup bulmamaları konusundaki memnuniyet düzeyleri incelenmiştir. Avrupa’da ve Türkiye’deki sağlık politikaları incelenmiş olup, Türkiye’deki sağlıkta dönüşüm programı çalışmalarının amaçları ve ilkeleri ile ilgili bilgilerinden ayrıca sağlıkta dönüşüm programı yeniliklerinden hastaların memnuniyet düzeyleri belirlenmiştir. Hastaların sağlıkta dönüşüm programı yeniliklerinden çok memnun oldukları fakat bazı hizmetlerden memnun olmadıkları görülmektedir. Bu çalışmada literatür araştırması yapılmış, araştırmanın uygulama kısmında ise Ankara ilinde sağlık hizmeti veren 2 özel hastaneye başvuran 350 hastaya anket uygulanmış ve sağlıkta dönüşüm programı ile yapılan yeniliklere ilişkin hastaların memnuniyet düzeyleri incelenmiştir. Anket çalışmasında hastaların sağlıkta dönüşüm programından memnuniyetlerinin ne düzeyde olduklarını kendilerinin belirlemeleri istenmiştir. Kontrol soruları ile belirledikleri memnuniyet düzeylerinin analizi yapılmıştır. Yapılan ankette elde edilen bulgularda, özel hastaneye başvuran hastaların sağlıkta dönüşüm programından memnun olup olmadıkları, yenilikleri başarılı bulup bulmadıklarına ilişkin memnuniyet düzeylerinin çok yüksek olduğunu değerlendirdikleri görülmüştür. Memnuniyet düzeylerini kontrol eden sorulara verdikleri cevaplar incelendiğinde ise; Özel hastaneye başvuran hastaların, her ne kadar memnun olsalar da bazılarının sağlıkta dönüşüm programı yeniliklerinin bir kısmından memnun olmadıkları saptanmıştır. Uygulanan ankette hastaların muayene katkı payı ve ilaca ödenen katkı payından memnun olmadıkları görülmüştür. Bunun nedeni ise; katkı payı ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmamalarındandır. Buna rağmen özel hastaneye başvuran hasta sayısının fazla olduğu görülmektedir. Yapılan çalışmanın sonuç ve önerilerinin ortaya konulduğu son bölümünde, hastaların sağlıkta dönüşüm programı ile memnuniyet düzeylerine yönelik yapılması gerekenler ve yapılmaması gerekenleri en aza indirecek öneri ve çözüm yolları tartışılmıştır.
Description
By the Inmates of the European Union Harmonization Process Evaluation of the Health Transformation Program in Turkey: Ankara Province Special Two Hospitals Application
ABSTRACT: In this study, satisfactions of the patients were examined about the health transformation programme innovations, of whom admitted to two separate private hospitals. A health policy in Europe and Turkey was examined. The aims and principles of the health transformation program in Turkey and the knowledge level of the patients at the innovations in health transformation program were also analyzed. Patients were very satisfied with some of the health transformation programme innovations, but patients are not satisfied some of the ministration. In this study, questionnaire applied to 350 patients admitted to private hospital in Ankara about innovation and health transformation program, the level of satisfaction about these programs. Questionnaire study, patients were asked to identify their own satisfaction about the health transformation programme. Satisfaction levels were determined by analysis of the control questions. The findings from the survey, patients admitted to a private hospital, whether they are satisfied with the health transformation program. Their level of satisfaction is very high about the innovations of the health transformation programme. Although patients were not satisfied about some of the health transformation program innovations. Examination conducted survey; patients were not satisfied with contribution from paying drugs and physical examination. Their dissatisfaction were due to lack of information on the contribution. However, the number of patients admitted to a private hospital, has been more. Conclusions and proposals set out in the final part of the study, patients' levels of satisfaction with health transformation program to minimize the need for things to do and made suggestions and possible solutions are discussed.
Keywords
business
Citation