SAĞLIK KURUMLARINDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ ÇALIŞAN İŞ DOYUMU VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞINA ETKİSİ

thumbnail.default.placeholder
Date
2021-05-24
Authors
IŞIK, Yurdagül
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Gelişen teknoloji, küreselleşme, iletişim ağlarının artması, eğitim ve gelir düzeyindeki artışlar ile birlikte insanların beklentileri de artmıştır. Hastalar kendilerini güvende hissedecekleri kurumlarda tedavi olmayı istemekte, personel iş doyumunun yüksek olduğu kurumlarda çalışmayı tercih etmektedir. Hizmet alanında faaliyet gösteren diğer sektörlerden farklı olarak sağlık hizmeti veren kurumların maddi güce ve teknolojik donanıma sahip olmalarının yanında nitelikli iş gücüne sahip olmaları da çok önemlidir. Çünkü sağlık hizmeti sunumundaki hatalar insanın hayatını kaybetmesine varan ciddi kayıplar ile sonuçlanabilmektedir. Sağlıkta kalitenin temel göstergelerinden birisi hasta ve çalışan güvenliğidir. Bir hastanenin kalite belgesine sahip olması demek, hasta bakım kalitesinin belirli bir standartta olduğunun, hasta ve çalışan güvenliğinin sağlandığının önemli göstergelerindendir. Bu araştırma, sağlık sektöründe faaliyet gösteren özel bir hastanede uygulanan kalite uygulamalarının, çalışan iş doyumu ve örgütsel bağlılığı üzerine etki durumunu değerlendirmek ve kalite çalışmaları ile çalışan iş doyumu ve örgütsel bağlılığı arasındaki ilişkiyi ölçmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Ankara ilinde faaliyet gösteren özel bir hastanede çalışan 462 çalışan oluşturmaktadır. Yapılan analizler sonucunda Toplam Kalite Yönetimi algısı ile iş doyumu arasındaki ilişki istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur. Standart regresyon katsayısına göre, Toplam Kalite Yönetimi Algısı değişkenindeki 1 birim artışın İş Doyumu değişkeninde 0,743 birim artışa neden olduğu görülmüştür. Ayrıca Toplam Kalite Yönetimi Algısı ile Örgütsel Bağlılık arasındaki ilişki de istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Standart regresyon katsayısına göre Toplam Kalite Yönetimi Algısı değişkenindeki 1 birim artışın Örgütsel Bağlılık değişkeninde 0,457 birim artışa neden olduğu görülmüştür.
Description
The Effect of Total Quality Management Implementations on Employees’ Job Satisfaction and Organizational Commitment
ABSTRACT: With developing technology, globalization, increasing communication networks, education and income levels; people’s expectations also increased. Patients want to be treated in institutions in which they feel secure. Staff also prefers to work in institutions where job satisfaction level is higher. In addition to the financial power and technological equipment, having a qualified work force is also a necessity for the institutions that provide healthcare services unlike the other service sectors because the faults on healthcare services may result in serious losses, up to the death of a person. One of the main indicators of quality in health sector is patient and employee safety. Having a quality certificate is an important indicator that quality of care is at a certain standard and patient and employee safety is ensured in the hospital. This study is conducted to evaluate effects of applied quality implementations in a private hospital, on job satisfaction and organizational commitment that carries on a business on healthcare services and to measure the correlation between employees’ job satisfaction and organizational commitment relations. The population of this research consists of 462 employees in a private hospital in Ankara. The result of the analysis revealed that, the relation between Total Quality Management Perception and Job Satisfaction is statistically significant. According to the standard regression coefficient, it is observed that 1-point increase on Total Quality Management variable results in 0,743-point increase on Job Satisfaction variable. Additionally, the relationship between Total Quality Management Perception and Organizational Commitment is also found statistically significant. According to standard regression coefficient, it is observed that 1-point increase on Total Quality Management Perception variable results in 0,457-point increase on Organizational Commitment variable.
Keywords
business
Citation