MARKA BAĞLILIĞININ TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ANKARA İLİ, PARFÜM ÖRNEĞİ

thumbnail.default.placeholder
Date
2015-01-30
Authors
KOÇOĞLU, Ceyda
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Günümüzde artan rekabet ortamında tüketiciler üzerinde marka bağlılığı oluşturmak işletmelerin rakiplerine karşı üstünlük sağlamada arzu ettikleri en önemli olgudur. Dolayısıyla işletmeler pazarlama stratejilerini oluştururken marka bağlılığı yaratabilecek unsurları daha titizlikle incelemeleri gerekmektedir. Marka bağlılığının tüketici satın alma davranışları üzerinde oldukça büyük bir etkisi bulunmaktadır. Tüketiciler ürünleri satın alırken çeşitli faktörlerden etkilenmektedirler. Bunlar kültürel, sosyal, kişisel ve psikolojik faktörlerdir. Bu nedenle işletmeler hitap ettikleri pazarın özelliklerini iyi bilmeleri gerekir. Bu çalışmada marka bağlılığının tüketici satın alma davranışları üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla 38 sorudan oluşan anket ölçme aracı olarak kullanılmıştır. Anketler Ankara ilinde yaşayan 400 tüketiciye uygulanmıştır. Anket sonucunda elde edilen bulgular SPSS IBM 22.0 paket programında analiz edilmiştir. Değişkenler arasında ise anlamlı ilişkiler olduğu tespit edilmiştir. Araştırmadan elden edilen bulgulara göre; marka sadakatini, algılanan kalite %40,6 oranında, marka farkındalığı %40,1 oranında, marka çağrışımları ise %23,8 oranında pozitif yönde etkilemektedir.
Description
Brand Loyalty Effect on Cunsomer Purchasing Behaivors: City of Ankara, Perfume Model
ABSTRACT: In today's increasingly competitive environment of business to create brand loyalty at consumers is the most important fact they wish to provide an advantage over their competitors. Consequently, businesses are required to examine elements that can create brand loyalty more carefully while creating their marketing strategy. Brand loyalty has a sizable effect on the buying behavior of consumer. Consumers are influenced by several factors when purchasing products. These are cultural, social, personal and psychological factors. Therefore, businesses need to know well the characteristics of the markets they address. In this study, to determine their impact on the purchasing behavior of consumer brand loyalty questionnaire was used as a measurement tool consists of 38 questions. The questionnaires were administered to 400 consumers living in Ankara. The findings obtained from the survey were analyzed by IBM SPSS 22.0 software package. Significant relationships have been found among the variables. According to the findings from the research; brand loyalty is a positive effect on the ratio of perceived quality 40,6%, ratio of brand awareness 40,1%, ratio of brand association 23,8%.
Keywords
business
Citation