SAĞLIK TURİZMİNDE ARACI KURUMLARIN ROLÜ

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-02-21
Authors
EMRE, Sinan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Sağlık turizmi, bireyin sağlığına kavuşmak için yaşadığı merkezden başka bir merkeze tedavi amacıyla gitmesidir. Sağlık turizmi, bir ucu doğal kaynaklara, diğer ucu beşeri ve mali kaynaklara dayanan önemli bir turizm koludur. Türkiye’de sağlık turizminin gelişmesi ve genel turizmin gelişmesine yapacağı katkılar bu kaynakların planlanmasına bağlıdır. Turizm sektörünün önemli bir bileşeni olmasının yanında bölgesel bir kalkınma aracı olan sağlık turizmi, Türkiye’de 2010 yılından beri giderek artmıştır. Türkiye’de hem sağlık turizmi potansiyelini değerlendirmek, hem sağlık turizmi pazarından pay almak hem de turizm ürünü çeşitlendirmek adına sağlık turizmine yönelik faaliyetleri devlet teşviki ile desteklenmektedir. Çalışmanın amacı, Türkiye’de sağlık turizminde aracı kurumların rolünü açıklamaktır. Çalışmanın evreni Bursa ili sınırları içindeki sağlık turizmi veren hastaneler ve aracı kurumlar oluşturmaktadır. Örneklem örneklemi, tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen 200 hastane yöneticisi/idareciler ve 222 aracı kurum çalışanı oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama kaynağı olarak anket yönteminden faydalanılmıştır. Anket formunda yer alan sorular kaynak taraması ve uzmanların görüşleri doğrultusunda araştırmacı tarafından hazırlanılmaya çalışılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre ise; Sağlık turizmi alanında çalışmakta olan kurum ve kuruluşların belirlenmesi ve belgelendirilmesi sağlanmalıdır. Sağlık turizm aracılarının seyahat düzenlemeleri hastanın evden çıkışından tekrar evine dönüşüne kadar geçen tüm süreçleri kapsamalıdır. Mevcut termal kaynaklar iyi değerlendirilmeli, sağlık kuruluşları mutlaka modern tesislere kavuşturularak, profesyonel aracı işletmeciler ile çalışılmalıdır.
Description
The Role Of Intermediaries In Health Tourism
ABSTRACT: Health tourism, the health of the individual in order to attain the living Centre for treatment to another centre. Health tourism, Natural Resources, a significant branch of tourism based on the human and financial resources of the other three. Health tourism in Turkey will make contributions to the development of tourism in general and development of these resources depends on the planning. In addition to being an important component of the tourism sector, which is a tool for regional development health tourism in Turkey has increased since 2010. Evaluate the potential of health tourism in Turkey, medical tourism and diversify the tourism product and also take a share of the market for health tourism activities is supported by government grants on behalf. The aim of this study is to explain the role of intermediaries in health tourism in Turkey. Medical tourism hospitals in Bursa province within the borders of the universe of the study constitutes the issuing and intermediary institutions. Sample hospital administrator are employees of the intermediary institution selected by random sampling method 200 and 222. In the study the survey method of data collection has benefited from as a source. The questions in the questionnaire, literature review and experts ' opinions in the light of by the researcher tried to prepare. According to the results of the study, medical institutions and organizations who are working in the field of tourism and determination of certification must be provided. Medical tourism agents travel arrangements to return to the house again, the output from the patient's home, should cover all processes. Existing thermal resources should be carefully evaluated, not necessarily by providing modern facilities for health agencies, should work with professional vehicle operators.
Keywords
business
Citation