SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

thumbnail.default.placeholder
Date
2015-05-26
Authors
KÜÇÜK, Müşerref
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Çevre ile uyumlu kalkınma kavramının temeli olan sürdürülebilirlik kavramı ilk kez 1987 yılında “Ortak Geleceğimiz” isimli Brundtland Raporunda ortaya konmuştur. Sürdürülebilirliğin; ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik şeklinde üç boyutu bulunmaktadır. Gün geçtikçe artan çevre kirliliği uluslararası çevre dostu örgütlerin, sivil toplum kuruluşlarının (STK) ve bilim adamlarının çalışmaları da dünyada buzulların erimesi, ozon tabakasının incelmesi gibi sonuçlarla karşımıza çıkan çevre kirliliğini geri çevirmeye yönelik adımlar atılmasını gerektirmektedir. Bu nedenle önlemler alan, çevre konusunda duyarlı davranan kuruluşlar daha önemsenir olmuş; çevresel sürdürülebilirliğin sağlaması konusu STK’ların aktif olarak çaba gösterdikleri alanlardan biri haline gelmiştir. Bu noktalardan hareketle bu bildiride, STK’larda yer alan temsilcilerin sürdürülebilirlik algısının yanı sıra doğa koruma ile çevresel sürdürülebilirlik konusundaki düşüncelerinin ve bu konuda yapmakta oldukları çalışmaların ortaya konması hedeflenmektedir. Bu amaçla nitel araştırma tekniği kullanılarak STK temsilcileriyle derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiş ve elde edilen veriler doğrultusunda öneriler ortaya konmuştur.
Description
NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY
ABSTRACT: The concept of sustainability which is the foundation of the concept of development compatible with the environment was revealed for the first time in 1987 in Brundtland Report called "Our Common Future". Sustainability has three dimensions in the form of the economic, environmental, and social sustainability. Ever-increasing environmental pollution, international eco-friendly organizations, non-governmental organizations (NGOs), and the work of scientists in the world force us to take steps towards turning back the environmental pollution appearing with the consequences such as pollution of the sea, glaciers melting, ozone depletion For this reason, the organizations which have acted sensitively about the environment and taken measures, have been complimented by more; the issue of ensuring environmental sustainability has been one of the areas in which NGOs make effort actively. From these points, it is aimed to reveal nature conservation and environmental sustainability, as well as on the perception of sustainability ideas and the work of the representatives of NGOs in this regard. For this purpose, in-depth interviews were set out with representatives of NGOs by using qualitative research techniques and recommendations were made in accordance with the data obtained.
Keywords
tourism management
Citation