THE IMPACT OF DESIGN AESTHETICS, PERSONALITY TRAITS, AND COGNITIVE REFLECTION ON PERCEIVED USABILITY, PRIVACY, TRUST AND CUSTOMERS LOYALTY

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-01-17
Authors
Akinyemi, Olabode Felix
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Usability and human personal characteristics are central issues for internet (both website and mobile apps) users, as users need to access various functionalities through a limited user interface while cognitive reflection and personality traits differ. This study proposes some key determinants of internet usability and assess their significant influence in three empirical settings. In addition, this study examines the impact of design aesthetics, traits and user’s cognitive reflection on usability, privacy, and customer loyalty, and provides a holistic view of the causal relationship between the adopted human factors and some important organizational variables for building and maintaining long term consumer relationships. The study was conducted using survey questionnaire data collected from 338 students of Atilim University, Turkey. The findings of the study confirmed that simplicity and high level interactive platform design, privacy and users’ cognitive reflections are the significant determinants of internet usability, and that interface simplicity is an important prerequisite for a positive usability experience. Also, the findings showed that trust, usability, design aesthetics and personality traits are the vital determinants of consumer loyalty, which shows that trust and guarantee of users’ information on the platform are what drives satisfaction which formulate customers loyalty in the brand. Contributions and limitations of study were also discussed.
Description
TASARIM ESTETİĞİ, KİŞİLİK DENEYİMLERİ VE ALGILANAN KULLANILABİLİRLİK, GİZLİLİK, GÜVEN VE MÜŞTERİ SADAKATI ÜZERİNE BİLİŞSEL YANSIMALAR
ÖZ: Kullanılabilirlik ve insan kişisel özellikleri, bilişsel yansıma ve kişilik özellikleri farklılık gösterirken, kullanıcıların sınırlı bir kullanıcı arayüzü üzerinden çeşitli işlevlere erişmesi gerektiğinden, internet (hem web sitesi hem de mobil uygulamalar) kullanıcıları için merkezi konulardır. Bu çalışma, internet kullanılabilirliğinin bazı temel belirleyicilerini önermekte ve bunların üç deneysel ortamda önemli etkilerini değerlendirmektedir. Buna ek olarak, bu çalışma tasarım estetiğinin, özelliklerinin ve kullanıcının bilişsel yansımasının kullanılabilirlik, mahremiyet ve müşteri sadakati üzerindeki etkisini incelemekte ve benimsenen insan faktörleri ile uzun süre inşa etmek ve sürdürmek için bazı önemli organizasyonel değişkenler arasındaki nedensel ilişkinin bütünsel bir görünümünü sunmaktadır. tüketici ilişkileri terimi. Çalışma, Türkiye Atılım Üniversitesi'nden 338 öğrenciden toplanan anket anket verileri kullanılarak gerçekleştirildi. Çalışmanın bulguları, basitliğin ve üst düzey etkileşimli platform tasarımının, mahremiyetin ve kullanıcıların bilişsel yansımalarının internet kullanılabilirliğinin önemli belirleyicileri olduğunu ve arayüz basitliğinin olumlu bir kullanılabilirlik deneyimi için önemli bir ön koşul olduğunu doğruladı. Ayrıca bulgular, güven, kullanılabilirlik, tasarım estetiği ve kişilik özelliklerinin tüketici sadakatinin hayati belirleyicileri olduğunu gösterdi; bu da, platformdaki kullanıcıların güven ve garantisinin müşterilerin markaya bağlılığını formüle eden memnuniyeti sağlayan şey olduğunu gösteriyor. Çalışmanın katkıları ve sınırlılıkları da tartışıldı.
Keywords
information systems
Citation