CONTRIBUTION OF TRANSLATION COURSES TO ENGLISH LANGUAGE TEACHING CURRICULUM AT GAZI UNIVERSITY

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-02-22
Authors
ÖZDOĞAN, Nuri Oğuz
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The role of translation in foreign language learning and teaching has always been a widely debated topic. Scholars have approached this issue from different angles for years and language teachers have different views about utilizing translation as an assisting tool in their lessons. This study aimed to reveal how ELT students at Gazi University benefit from their translation courses in terms of developing themselves in both academic and professional terms. Moreover, the students’ beliefs regarding the use of translation were also analyzed as the beliefs they hold will help shape their teaching in their professional lives and affect the quality of their lessons in the future. Thus, understanding the benefits of translation courses to ELT students and their beliefs about translation were the areas this research aimed to look into. In order to identify and analyze the acquisition of skills and students’ beliefs, a quantitative research was carried out and data was collected through the use of a questionnaire designed on a 5-point Likert Scale. The questionnaire was distributed to senior students studying English Language Teaching at Gazi University. Findings reveal that there is a link between practicing translation and the development of a variety of skills that the students can utilize both in their academic and future professional lives. The findings also show that the students benefit from translation in terms of developing themselves in the field of ELT and are positive about practicing translation as a part of their curriculum in their departments.
Description
Gazi Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi Bölümü Müfredatına Çeviri Derslerinin Katkısı
ÖZ: Yabancı dil öğrenimi ve eğitiminde çevirinin rolü her zaman geniş çerçevede tartışılan bir konu olmuştur. Araştırmacılar yıllardır bu konuya çeşitli açılardan yaklaşmış ve dil öğretmenleri derslerinde çeviriyi bir araç olarak kullanma konusunda farklı görüşlere sahip olmuşlardır. Bu çalışma, Gazi Üniversitesi İngiliz Dili Öğretimi öğrencilerinin kendilerini gerek akademik gerek mesleki anlamda geliştirmelerinde çeviri derslerinden nasıl fayda sağladıklarını ortaya çıkarmayı amaçlamıştır. Ayrıca, sahip oldukları görüşleri mesleklerinde öğretmenliklerini şekillendireceği ve gelecekteki derslerinin kalitesini etkileyeceğinden, öğrencilerin çevirinin kullanımı konusundaki düşünceleri de değerlendirilmiştir. Dolayısıyla bu araştırma çevirinin İngiliz Dili Eğitimi öğrencilerine faydasını anlama ve öğrencilerin çeviriye yaklaşımı konularına eğilmiştir. Beceri ediniminin ve öğrencilerin düşüncelerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi için nicel bir araştırma gerçekleştirilmiş, ve veriler 5’li Likert Ölçeği doğrultusunda hazırlanmış bir anket yordamıyla toplanmıştır. Anket Gazi Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi bölümünde öğrenimlerini sürdüren son sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Bulgular, çeviri kullanımıyla, öğrencilerin gerek akademik hayatlarında gerek gelecekteki mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri çeşitli beceriler arasında var olan bir bağlantıyı ortaya çıkarmıştır. Bulgular ayrıca öğrencilerin kendilerini İngiliz Dili Öğretimi alanında geliştirme bağlamında çeviriden faydalandığını ve alanlarındaki müfredatlarında çeviriyi kullanma konusuna olumlu yaklaştıklarını göstermektedir.
Keywords
translation and interpretation
Citation