KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

thumbnail.default.placeholder
Date
2012-03-25
Authors
KILIÇ, Erkan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
İlk defa 18. yüzyılda İsveç’te ortaya çıkan kamu denetçiliği kurumu, özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra hızla yayılmış ve birçok ülkede uygulanma alanı bulmuştur. Dünya konjektöründe gün geçtikçe değer kazanan ve yaygınlaşan insan hakları kavramı, kamu denetçiliği kurumunun bu yayılmasında en önemli etken rolünü üstlenmiştir. Ülkemizde idarenin denetimini sağlayan denetim sistemlerinin mevcut bazı eksikliklerini gidermek, kamu idaresinin etkinliğinin arttırılmak, devletin daha demokratik bir yapıya ulaşmasını temin etmek ve AB Müktesebatına uyum sağlamak gibi amaçlarla, uzun zamandır ülkemizde kamu denetçiliği kurumunun kurulmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu çalışmada, diğer idari denetim yöntemlerinin bazı eksikliklerini gidermek ve daha etkin bir kamu idaresine ulaşabilmek için oluşturulacak kamu denetçiliği kurumunun ülkemize sağlaması muhtemel katkılar incelenmiştir. Çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; çalışmanın konusu, amacı, kapsamı, sınırları, varsayımları, uygulanan metot ve yöntemler ile çalışmanın yararlarına değinilmiştir. İkinci bölümde; genel olarak ombudsmanlık kavramı ve tarihsel gelişimi, ombudsmanlık kurumunun özellikleri, görev alanı ve çalışma usulü, statüsü ve yetkileri üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde; Avrupa Birliği de dahil olmak üzere, ombudsmanlık kurumunun çalışma alanı bulduğu bazı ülkelerdeki uygulamalarına değinilmiştir. Dördüncü bölümde; ülkemizde kamu denetçiliği kurumunun oluşturulmasına ilişkin çalışmalar ve kuruma ilişkin çıkarılan kanunlar incelenmiştir. Beşinci ve son bölümde ise; kamu denetçiliği kurumunun uygulanabilirliğine yönelik bir saha çalışması yapılmıştır.
Description
Public Supervisorship Association
ABSTRACT: Public supervisorship association came into existence firstly in Sweden in 18. century. Especially after The Second World War, it has found application areas in many countries and spreaded throughout the world rapidly. Human rights concept, which increases in value day by day in the world literature, is the most important reason of spreading public supervisorship association. For a long time, there are many studies carried out for establishing the public supervisorship association in our own country for different reasons such as; supplying some deficiencies of the administrative auditing system, increasing the effect of public authority, helping the government to reach more democratic structure and adjusting the Acquis Communautare. Also in this study, possible contributions of founding public supervisorship association are being considered. The study is divided into five parts. In the first part, it is mentioned the issue, purpose, extents, borders, assumptions, methods and benefits of the research. In the second part, ombudsman concept and its historical stages, properties, working style, statues and authorizations are examined with priority. In the third part, it mentioned that some applications of ombudsman concept in the countries and corporation where it has found working field. In the fourth part, is examined that studies and laws for the establishment of the public supervisorship in our country. In the fifth and the last part, possible benefits and critisisms of founding a public auditing institution in our country are taken into consideration and there is a field study took place for the applicability of the institution.
Keywords
public administration and political science
Citation