HOLDİNG İŞLETMELERİNDE İÇ DENETİM SÜRECİ VE FAYDALARI

thumbnail.default.placeholder
Date
2014-08-07
Authors
AVŞAR, Alparslan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Küreselleşme ile beraber dünya entegrasyonu had safhaya ulaşmış, herhangi bir ülkede yaşanan olaylar diğer ülkeleri de etkilemeye başlamıştır. Özellikle son yıllarda dünyada meydana gelen şirket skandalları ve beraberinde yaşanan denetim sorunları, ülkemizi de etkilemiştir. Denetim ve şirket skandalları alanında yaşanan bu sorunlara çözüm olarak ortaya çıkan kurumsal yönetim kavramı; gerek iş dünyasının, gerekse devletlerin gündemine oturmuştur. Bu gelişmeler sonrasında, kurumsal yönetim, bütün dünyada ve uluslararası teşkilatlarda tartışılmaya başlanmış, ülkeler, şirketler ve ilgili tüm kuruluşlar, kendileri için en doğru ve en iyi kurumsal yönetim biçimini aramaya başlamışlardır. Şirketlerin hissedarlarına ve diğer fayda gruplarına en fazla yarar sağlayacak biçimde yönetilmesini hedefleyen kurumsal yönetim kavramı, son yıllarda en çok tartışılan ve vurgu yapılan konulardan birisidir. İç denetim, işletmelerde güçlü kurumsal yönetim anlayışı uygulamalarının gerçekleştirilmesinde çok büyük rol oynamaktadır. Kurumsal yönetim anlayışını benimseyen ve iç denetim faaliyetlerini hayata geçiren işletmelere, piyasada daha fazla güven duyulmaktadır. Bu çalışmada amaç iç denetim faaliyetlerinin holdinglerdeki işleyiş süreci ve faydalarını ortaya koymaktır. Bu amaçla hazırlanan bu çalışma dört bölüm olarak planlanmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde genel olarak denetim kavramı, denetim türleri, uluslar arası iç denetim standartları üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde ise ağırlıklı olarak iç kontrol, iç denetim, iç denetçi ve holding işletmelerinin genel özellikleri üzerinde durulmuştur. Çalışmanın üçüncübölümünde holdinglerdeki iç denetim süreci ve aşamaları hakkında bilgiler verilmiştir. Son bölümde ise holdinglerde iç denetim süreci ve faydaları yapılan anket yardımıyla analiz edilmiştir.
Description
ABSTRACT: With the globalization,global integration has reached the highest point and issues that occured in a country have begun to influence other countries too.Especially the company scandals and its‟ audit problems affected our country too the concept of corporate management that occured as a solution for audit and company scandals; Both the World business and goverments put it on the agenda.After all this,the concept of corporate management began to be debated in the World and in international platforms,countries,companies and related establishments have begun to look for the most appropriate and the best corporate management for themselves. The concept of corporate management that aims to lead a company with the best way for shareholders of the companies and other related groups is one of the most debated and mentioned topics for a while. Ġnternal audit is so important to implement strong corporate understandings in associations.Associations which were adapted to corporate management and took action in internal audit are respected most. The aim of the Project is to Show the process of internal audit in the holding companies and its‟ benefits.The Project which was prepared with this aim is planned to have four sections.
Keywords
business
Citation