A DECONSTRUCTIVE READING OF THE NIGERIAN SUBALTERN: ZAYNAB ALKALI’S THE STILLBORN, BUCHI EMECHETA’S KEHINDE AND SEFI ATTA’S EVERYTHING GOOD WILL COME

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-02-22
Authors
AKBAY, Yakut
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The aim of this research is to defamiliarize Gayatri Spivak’s pessimistic approach regarding the condition of the subaltern as a female subject. The position of the female subaltern will be examined in terms of the Nigerian woman within the framework of deconstructionist approach. To this end, Jacques Derrida’s major concepts and neologisms, such as phallogocentrism, différance, ellipsis and palimpsest will be commonly applied in the study of particular cultural aspects affecting the development of the subaltern woman. In addition, Homi K.Bhabha’s post-colonial concepts such as mimicry, appropriation and ambivalence will be incorporated into the study of the second and third novels to conceptualise the position of the Nigerian female subaltern in terms of cultural difference. A deconstructive reading will reveal to what extent the Nigerian female subaltern has undergone changes. It will be performed within different cultural contexts tracing the trajectory of the subaltern that ultimately leads her to self realisation, self-reliance and subsequent self-attainment. The study will prove the validity of the vernacular female theory known as African feminism, which will make it possible to redefine the traditional concept of womanhood within Nigerian culture. The research will conclude that as opposed to Spivak’s subaltern, the Nigerian subaltern carves out her own space from which she can speak for herself in the male dominated society.
Description
Zaynab Alkali’nin The Stillborn, Buchi Emecheta’nın Kehinde ve Sefi Atta’nın Everything Good Will Come Eserlerindeki Nijeryalı Alt Sınıf Kadınlarının Durumunun Yapıbozucu Açıdan Okunması
ÖZ: Bu çalışmanın amacı Gayatri Spivak’ın kadını özne olarak ele alan alt sınıfa yönelik karamsar yaklaşımının tüm alt sınıf kadınlar için geçerli olmadığını göstermektir. Alt sınıf kadının durumu, Nijeryalı kadınlarının yapıbozucu yaklaşım kapsamında irdelenmesi ile incelenecektir. Bu amaçla, Derrida’ya ait temel kavramlar, örneğin, fallogosantrizm, différance, düşüm ve palimpsest, alt sınıf kadınların hayatını etkileyen kültürel unsurların incelenmesine uygulanacaktır. Ayrıca, ikinci ve üçüncü romanlar bağlamında kullanılacak olan Homi K. Bhabha’nın taklit, kendileme ve belirsizlik kavramları Nijeryalı alt sınıf kadınlarının durumunu kavramsallaştırmak amacıyla çalışmada kullanılacaktır. Nijeryalı kadın yazarlar tarafından yazılan romanların yapıbozucu okunması temelinde bu çalışma Nijeryalı alt sınıf kadının ne derece değişiklikler geçirdiğini ortaya çıkaracaktır. Bunu yaparken de değişik kültürel çevreler bünyesinde, Nijeryalı alt sınıf kadınının kendisi ile ilgili farkındalık, kendine güven ve sonrasında kendini gerçekleştirmesine götüren yol izlenecektir. Böylece çalışma, Nijerya kültüründe geleneksel kadın kavramını yeniden tanımlamayı mümkün kılacak, Afrika Feminizmi olarak bilinen yerel kadın kuramının da geçerliliğini gösterecektir. Çalışma Spivak’ın alt sınıf kadınının aksine, Nijeryalı alt sınıf kadının erkek egemen toplumda kendine alan oluşturabileceği sonucuna varacaktır.
Keywords
english language and literature
Citation