TRANSLATIONAL ASPECTS OF DIPLOMATIC LANGUAGE

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-01-26
Authors
AL-AZZAWI, Inam
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
With the emergence of globalization, international and diplomatic relations have developed among countries and led to the creation of new words, concepts and diplomatic terminology. The purpose of this thesis is to study and analyze the types of written, oral and nonverbal diplomatic language and to shed light on the types of diplomatic translation/interpretation. In addition to that, the thesis investigates the role of translator/interpreter when translating diplomatic texts and interpreting diplomatic speeches in international conferences, organizations, etc. It also tackles the difficulties faced during translation/interpretation and how to overcome these problems and find appropriate solutions for them. The main purpose of this thesis is to study the challenges faced upon translation/interpretation of diplomatic language, especially ambiguity. The types of ambiguity in diplomatic texts have been analyzed at the levels of word, phrase and sentence. It has been found that the ambiguity used in the diplomatic texts, treaties and agreements between parties is deliberate, serving the interests of their countries.
Description
Diplomatik Dilin Çevirisel Bakış Açıları
ÖZ: Küreselleşmenin ortaya çıkışıyla birlikte ülkeler arasında uluslararası ve diplomatik ilişkiler gelişmiştir ve bu durum yeni kelimeler, kavramlar ve diplomatik terminolojinin oluşturulmasına neden olmuştur. Bu tezin amacı, yazılı ve sözlü ve sözsüz ve diplomatik dil türlerini incelemek ve analiz etmek ve diplomatik çeviri türlerine ışık tutmaktır. Buna ek olarak, tez, diplomatik metinleri ve uluslararası konferanslarda, organizasyonlarda vb. Yerlerde diplomatik konuşmaları çevirirken çevirmenin rolünü araştırmaktadır. Ayrıca, çeviri sırasında karşılaşılan zorluklar ele alır ve bu sorunlara uygun çözümler de bu tezin konusunu oluşturmaktader. Bu tezin temel amacı, diplomatik dilin çevirisinde karşılaşılan zorlukları, özellikle de anlam belirsizliğini göstermektedir. Diplomatik metinlerdeki anlam belirsizliğini çeşitleri kelime, cümle parçası ve cümle düzeyinde incelenmiştir. Anlam belirsizliğinin, diplomatik metinlerde kullanıldığı, taraflar arasındaki anlaşmaların ve antlaşmaların ülkelerinin çıkarlarına hizmet etmek için kasıtlı olarak yer aldığı tespit edilmiştir.
Keywords
translation and interpretation
Citation