ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE GÜÇ KAVRAMI VE YUMUŞAK GÜÇ OLARAK SAĞLIK TURİZMİ

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-02-16
Authors
ŞEYHANLIOĞLU, Bahar
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Çalışmanın amacı uluslararası ilişkiler alanında adından çokça söz edilen yumuşak güç ve sert güç ilişkisini ve Türkiye’de sağlık turizmi potansiyelinin ortaya konularak Türkiye sağlık turizminin yumuşak güç üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Bu kapsamda birinci bölümde uluslararası ilişkiler alanında güç tanımı farklı yaklaşımlar üzerinden ele alınmıştır. Uluslararası ilişkiler alanında önemli bir yeri bulunan idealizm ve realizm üzerinden ele alınan güç kavramları liberalizm ve çağdaş yaklaşımların realizm ve idealizm üzerindeki etkilerini ele almak adına neorealizm, liberalizm, konstrüktivizm ve karşılıklı bağımlılık yaklaşımlarında güce ilişkin tanımlara yer verilmiştir. İkinci bölümde Yumuşak gücün tanımı ele alınarak güç unsurlarından kültür, din, nüfus ve ekonomik kapasite konuları ele alınmıştır. Dünyadaki yumuşak güç uygulamaları ABD ve Avrupa Birliği deneyimleri ele alınmıştır. Üçüncü bölümde ise Türkiye’de dış politikada yumuşak güç kavramı ele alınarak kamu diplomasisi alanında faaliyette bulunan kurumlar ve faaliyetleri hakkında bilgiler verilmiş ve sağlık turizmi alanındaki faaliyetler incelenmiştir. Çalışmanın temel amacını oluşturan sağlık turizminin yumuşak güç potansiyeli alanda yapılan çalışmalar ele alınarak incelenmiş ve sonuç olarak Türkiye’deki sağlık turizmi faaliyetlerinin yumuşak güç unsuru olarak değerlendirilebileceği sonucuna varılmıştır.
Description
Power Concept in International Relations and Health Tourism as Soft Power]
ABSTRACT: The aim of the study to determine the impact on the soft power of health tourism, by putting out a lot of soft power and hard power relations which is widely mentioned in the field of international relations and health tourism potential in Turkey. In this context, in the first chapter, the definition of power in the field of international relations has been studied through different approaches. In order to address the effects of liberalism and contemporary approaches on realism and idealism, concepts of power, which are dominated by idealism and realism, which have an important place in the field of international relations, are included in the definitions of neorealism, liberalism, constructivism and interdependence approaches. In the second part, the definition of soft power is discussed and the culture, religion, population and economic capacity from power elements has been studied. The soft power applications in the world are discussed by the experiences of the USA and the European Union. In the third chapter, by considering the concept of soft power in foreign policy in Turkey information about the institutions and their activities in the field of public diplomacy have been given and activities in the field of health tourism has been examined. The basic purpose of the study was examined by considering the studies done on the soft power potential area of health tourism and as a result, it was concluded that health tourism activities in Turkey can be regarded as the elements of soft power .
Keywords
international relations
Citation