SERMAYE AKIMLARI VE YURTİÇİ KREDİ GENİŞLEMESİNE BAĞLI MAKRO FİNANSAL İSTİKRARI SAĞLAMAYA YÖNELİK POLİTİKALARIN ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

thumbnail.default.placeholder
Date
2015-06-26
Authors
AYDIN, Zuhal
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bu çalışma bir birini tamamladığı düşünülen üç amaca sahiptir. Öncelikle 2008 finansal krizi sonrasında para politikasında meydana gelen gelişmeleri ve bu gelişmelerin küresel likiditeyi ne biçimde etkilediği araştırılmıştır. Daha sonra küresel likiditenin Türkiye örneğinde benzer makro ekonomik temellere sahip ülkelerde finansal istikrar üzerinde ne gibi etkileri olabileceği ve bunlara yönelik olarak hangi politika tedbirlerinin önerildiği incelenmiştir. Çalışmanın bu iki amacı konuyla ilgili literatür ve makro ekonomik verilere bağlı olarak açıklanmıştır. Ayrıca üçüncü bir amaç olarak Türkiye örneğinde gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akımları üzerinde etkisi olduğu düşünülen yurt içi ve yurt dışı faktörlerin belirlenmesine yönelik ekonometrik analiz uygulanmıştır. Bu çerçevede sermaye hareketleri için vekil (Proxy) değişken olarak sıcak para (swap) alınmıştır. Bu değişken bağımlı değişken kabul edilmiştir. Sermaye hareketlerini iten ve çeken faktörler olarak tanımladığımız, CDS spreads, EMBI, FED funds’u, VIX, kaldıraç oranları, reel döviz kuru ve TCMB politika faiz oranı literatüre bağlı olarak belirlenmiştir. Çalışmada değişkenler arasındaki kısa ve uzun dönem etkilerini yakalamak için hata düzeltme modeli (Error Corection Model, ECM) ve Johansen eş bütünleşme analizinden yararlanılmıştır. Bağımsız değişkenlerden kaynaklı şokların bağımlı değişkende meydana getirdiği değişmeleri açıklama güçlerini yakalamak için VAR modeline dayalı varyans ayrıştırma (Variance Decomposition) hesaplamasından yararlanılmıştır. Elde edilen bulgular, seçilmiş değişkenler arasında uzun dönem ilişkinin varlığı, kısa dönem sapmaların geçici olduğu ve sıcak para hareketlerinin daha çok dışsal faktörlerce yön bulduğunu göstermektedir.
Description
ABSTRACT: The present study fouses on three aims considered to be mutually complementary. Firstly, the developments in monetary policy arising after the financial crisis in 2008 and how these developments affected the global liquidity have been researched. Next, what effects the global liquidity can have on the financial stability in some countries which have macroeconomic fundementals like in the example of Turkey and what policy measures are proposed for them have been studied. These two aims of the study have been clarified depending on the related literature and the macroeconomic data. Also, as the third aim, an econometric analysis has been implemented to determine the domestic and foreign factors considered to have effects on capital flows in the example of Turkey towards the developing countries. Within this framework, hot money (swap) has been used as a proxy variable for the capital flows. This variable has been considered to be a dependent variable. Defined as the pull and push factors, CDS spreads, EMBI, FED funds, VIX leverage rates, real exchange rates, CBRTpolicy exchange rate have been determined depending upon the literature. In the study, Error Correction Model (ECM) and Johansen cointegration analysis have been used to grasp the short and long term effects among the variables. Based on VAR Model, Variance Decomposition calculation has been used to grasp the explanatory power of the changes which the shocks deriving from the independent variables make in the dependent variable. The findings show thatthe existense of long term relation among the variables, the temporolity of the short term deviotins and the hot Money movement are mostly in the direction of the external factors.
Keywords
economics
Citation