THE USE OF BAKHTINIAN CARNIVALESQUE IN ANGELA CARTER’S NIGHTS AT THE CIRCUS AND WISE CHILDREN

thumbnail.default.placeholder
Date
2012-07-25
Authors
İNAL, Merih
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The purpose of this thesis is to analyze Angela Carter’s Nights at the Circus and Wise Children in terms of Mikhail Bakhtin’s concept of the carnivalesque. This study demonstrates that the writer mentioned above uses the carnivalesque as means of subverting traditional patriarchal value structures. In the introduction chapter, information concerning the literary biography and works of Angela Carter is given. The techniques Carter used such as fantasy, parody and magic realism are analyzed after a brief explanation of post-modernism. Furthermore, in this chapter Mikhail Bakhtin’s literary biography and its effects on the developments of his theories will be investigated. The theories of heteroglossia, dialogism and chronotope will be explained and this will be followed by a detailed discussion on the concept of the carnivalesque and its two key notions grotesque realism and carnival laughter. In the body chapters, the novels mentioned above will be analyzed in terms of grotesque realism and carnival laughter aiming to show that Carter subverts and deconstructs patriarchal culture in order to construct a new order in which women will become liberated. In the conclusion chapter, it is argued that the new world order which Carter constructed in the novels will last only temporarily—just like carnivals—after which patriarchy will be the dominant ideology again .
Description
ANGELA CARTER’IN SİRK GECELERİ VE BİLGE ÇOCUKLAR ADLI ROMANLARINDA BAKHTIN’İN KARNAVALESK KAVRAMININ KULLANIMI
ÖZ: Bu tezin amacı, post-modern yazar Angela Carter’ın Sirk Geceleri ve Bilge Çocuklar romanlarında Mikhail Bakhtin’in karnavalesk kavramı kullanımını incelemektir. Çalışma, söz konusu yazarın karnavaleski ataerkil değerleri çarpıtmak için kullandığını göstermeyi amaçlar. Giriş bölümünde, Angela Carter’ın edebi biyografisi ve eserleri hakkında bilgi verildikten sonra, post-modern feminist bir yazar olarak kullandığı fantezi, parodi ve büyülü gerçekçilik teknikleri kısa bir post-modernizm önbilgisi ile açıklanır. Bu bölümde ayrıca Mikhail Bakhtin’in edebi biyografisi ve bunun kuramlarının oluşumuna etkisi üzerine bilgi verilir. Bakhtin’in çok-dillilik, diyalojizm ve kronotopi kuramlarının açıklanmasının ardından karnavalesk kavramı incelenmektedir. Gelişme bölümünde, Angela Carter’ın adı geçen romanlarında, karnavaleskin iki önemli özelliği olan grotesk gerçekçiliği ve karnaval kahkahasını kullanımı irdelenmekte ve Carter’ın bunları kullanma nedeni olarak ataerkil düzeni çarpıtmak, yıkmak ve geçici de olsa yeni bir düzen kurmayı amaçladığı savunulmaktadır. Sonuç bölümünde, Carter’ın ataerkil düzeni yıkarak kurduğu yeni düzenin, kadınlar için daha özgür bir ortam sağladığı fakat bu durumun karnavallar gibi sadece geçici bir süre devam ettiği ve arkasından baskın kültürün kurallarının hüküm sürmeye devam edeceği kanıtlanmaktadır.
Keywords
english language and literature
Citation