VATANDAŞLARIN VE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ŞEHİR HASTANELERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ: ANKARA İLİ ÖRNEĞİ

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-02-24
Authors
Özzeybek Taş, Merve
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bu araştırma Kamu Özel Ortaklığı Modeli uygulaması olan entegre sağlık kampüslerinin sunacağı hizmetle ilgili vatandaşın ve sağlık çalışanlarının ayrı ayrı beklentilerini araştırmak, bu iki grup bireyler arasındaki bilgi, düşünce ve görüş farklılıklarını incelemek, Ankara İli’ndeki şehir hastanesi hizmet vermeye başlamadan önce bireylerin tutumlarını detaylı bir şekilde analiz etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Ankara İli’nde yaşayan bireyler ve sağlık çalışanları oluşturmaktadır. Örneklemi 446 sağlık çalışanı ve 440 sağlık çalışanı olmayan vatandaşlarımız oluşturmaktadır. Bu çalışma nicel bir araştırma olup, bu çalışma için kullanılan ölçme aracı anket formlarıdır. Araştırmadaki veriler IBM SPSS Statistics 23 paket programına aktarılarak analizler tamamlanmıştır. İki bağımsız grup arasındaki farklılıkları incelerken bağımsız örneklem t testi, ikiden fazla bağımsız grup arasındaki farklılıkları incelerken ise tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Tek yönlü varyans analizi sonucunda farklılık çıkması durumunda farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını analiz etmek için “Tukey” çoklu karşılaştırma testinden yararlanılmıştır. Yapılmış olan açımlayıcı faktör analizi sonucunda hizmet vermeye başlayacak şehir hastaneleri uygulaması hakkındaki görüşleri analiz eden 23 maddenin 3 faktöre ayrıldığı görülmüştür. Bu faktörler kendi arasında şehir hastanelerinin negatif etkileri, pozitif etkileri, sağlık turizmi ve rekabete etkileri olarak ayrılmıştır. Çalışma sonucunda sağlık çalışanlarının şehir hastaneleri uygulaması hakkında vatandaşlara oranla daha olumsuz görüşlere sahip olduğu, özellikle hekimlerin diğer sağlık çalışanlarına göre şehir hastaneleri uygulamasının negatif etkilerinin daha fazla olduğunu düşündüğü ve eğitim düzeyi yüksek olan sağlık çalışanlarının da şehir hastaneleri uygulaması hakkında olumsuz görüşlere katıldığı söylenebilir.
Description
Determination of Opinions of Health Workers and Citizens on City Hospitals: Sample of Ankara Province
ABSTRACT: This research aims to investigate the individual expectations of citizen and health workers related to the service to be presented by the integrated private health care campus which is a Public Private Partnership model and to examine the differences of knowledge, thoughts and opinions between these two groups of individuals and to analyze the attitudes of the individuals in detail before the city hospital in Ankara province started to serve. The sample of the research consists of individuals and health workers living in Ankara. The sample is composed of 440 health workers and 446 non-health workers. This study is a quantitative research and the survey tool used for this study is the questionnaire form. Analyzes were completed by transferring the data to the IBM SPSS Statistics 23 package program. When examining the differences between the two independent groups, independent sample T-test was used and the differences between two independent groups were examined, one way variance analysis was used. The "Tukey" multiple comparison test was used to analyze which groups the difference originated in the case of differences as a result of the one-way analysis of variance. As a result of the exploratory factor analysis, 23 factors, which analyze the opinions about the implementation of city hospitals to start serving, were found to be divided into 3 factors. These factors are divided among themselves as negative effects, positive effects, health tourism and competition effects of city hospitals. As a result of the study, it can be said that the health care workers have more negative opinions about the application of the city hospitals than the citizens, especially the doctors think that the negative effects of the city hospitals are higher than the other health workers think and the health workers with higher education levels also participate in the negative opinions about the city hospitals.
Keywords
business
Citation