RELATIONSHIP BETWEEN WEB PRESENCE AND USABILITY OF UNIVERSITY WEBSITE: THE CASE OF LIBYA

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-02-14
Authors
SALEH, MUFTAH S. SAIED
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Technology is still experiencing significant development in the area of communications and Internet services. Today’s commercial and educational institutions cannot compete in their field and gain new customers without an adequate online presence and satisfactory usability of their web portfolio. In this highly competitive world, websites are one of the main areas of interest for largescale organizations to increase their level of competitiveness. Some of the most important aspects of commercial websites are their visual esthetics and their usability from an end-user perspective, and therefore both of these aspects are developed and subsequently exploited in order to gain the satisfaction, confidence and ultimately the business of its target users. In the current research, two methods of study were followed: user testing and satisfaction survey. Usability assessment was conducted through interviews held with 61 Libyan students who were assigned to study at Turkish universities. The sample group were divided into two cohorts. Cohort 1 consisted of 31 participants who performed five predefined tasks in order to determine the ease of use and efficiency of Libyan universities’ websites. Analysis was performed of their task success rates, as well as the recording of participants’ observations. Cohort 2 consisted of 30 participants who carried out the same tasks as Cohort 1, but were then asked to complete a satisfaction questionnaire. The study aims to help Libyan universities to improve their web presence and to learn about common issues regarding the advantages and disadvantages found with these university websites in order that they can benefit from each other’s experiences. The choice of websites was based on the global classification of Webometrics. At the 2017 start of this research, four out of the top five universities in Libya, ranked according to the Webometrics ranking system, were selected for evaluation in the current study. So as to make a fair assessment, each participant was assigned five similar tasks to be performed on the Arabic language interfaces of the four selected Libyan universities’ websites. The survey consisted of a set of questions designed to prove the level of each websites’ effectiveness. At the beginning of the survey, the five tasks to be conducted by the participants were described based on the chosen university websites, and then the respondents are asked to complete the survey. Participants in Cohort 1 reported experiencing many problems in the usability of the websites, in addition they stated a failure to meet the end-user requirements, even though the phrases and words on the website were familiar to the participants. On the other hand, according to the participants’ observations and the method that they operated the selected universities’ websites, the participants found the most easy to use websites belonged to Misurata University and to the University of Tripoli, with the most difficult to use websites belonging to the Libyan International Medical University and the University of Benghazi. This result was also noticeable based on the length of time it took the participants to accomplish their tasks on each website. Results from both cohorts highlighted the weakness of presence of the Libyan universities’ websites. Participants in Cohort 2 were reportedly also dissatisfied with the Libyan universities websites as evidenced by their completion of the satisfaction survey.
Description
AKADEMİK WEB SİTESİNİN VARLIĞI VE KULLANILABİLİRLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: LİBYA ÖRNEĞİ
ÖZ: İletişim ve İnternet hizmetleri alanında teknoloji halen anlamlı bir gelişimden geçmektedir. Günümüzün ticari ve öğretim kurumları yeterli bir online varlık göstermezlerse ve web portföyleri tatmin edici bir şekilde kullanılabilir olmazsa kendi alanlarında rekabet edememekte ve yeni müşteri kazanamamaktadırlar. Bu son derece rekabetçi dünyada web siteleri rekabet düzeylerini arttırmak için büyük ölçekli kuruluşların temel ilgi alanlarından biridir. Ticari web siteleriyle ilgili en önemli hususlardan bazıları görsel estetikleri ve son kullanıcının bakış açısından kullanılabilirlikleridir; bu yüzden bu hususların ikisi de hedef kullanıcıların memnuniyetini, güvenini ve sonuçta iş kazanmak amacıyla geliştirilmekte ve daha sonra kullanılmaktadır. Bu araştırmada iki araştırma yöntemi kullanılmaktadır: kullanıcı testleri ve memnuniyet anketleri. Kullanılabilirlik değerlendirmesi Türkiye’de üniversite okumak üzere gönderilmiş 61 Libyalı öğrenci üzerinde yapıldı. Örneklem grubu iki gruba ayrıldı. Grup 1 Libya üniversitelerinin web sitelerinin kullanım kolaylığını ve verimliliğini değerlendiren önceden tanımlanmış ber görevi yerine getiren 31 katılımcıdan oluşuyordu. Analiz katılımcıların görev başarısı oranları ve onların gözlemlerinin kaydedilmesi yoluyla yapıldı. Grup 2, Grup 1’le aynı görevleri yerine getiren 30 katılımcıdan oluşuyordu ama sonrasında bir gruptan bir memnuniyet anket formunu doldurmaları istendi. Bu çalışmanın amacı Libya üniversitelerine ağdaki varlıklarını iyileştirmeleri ve bu üniversitelerin birbirlerinin deneyimlerinden faydalanmalarını sağlamak için kendi web siteleriyle ilgili avantajlar ve dezavantajlar hakkında ortak konular üzerinde bilgi sahibi olmalarına yardımcı olmaktır. Web sitelerinin seçini Webometrics küresel sınıflandırmasına dayandırıldı. Bu araştırmanın başladığı 2017 yılında Webometrics derecelendirmesine göre en üstteki beş Libya üniversitesinden dördü bu çalışmada değerlendirilmek üzere seçildi. Adil bir değerlendirme yapmak amacıyla her katılımcıya seçilmiş dört Libya üniversitesinin web sitelerinde Arapça dilindeki ara yüzlerinde gerçekleştirilecek So beş benzer görev verildi. Anket her bir web sitesinin etkinliğini göstermek üzere tasarlanmış bir dizi sorudan oluşmaktaydı. Anket çalışmasının başında h Katılımcılar tarafından yerine getirilecek beş görev seçilen üniversitenin web sitelerine göre tanımlandı ve sonra anketi cevaplayanlardan anketi doldurmaları istendi. Grup 1 katılımcıları web sitelerinin kullanılabilirliği konusunda birçok sorun olduğunu bildirdiler ve ayrıca web sitelerinde kullanılan ifadeler ve kelimeler katılımcıların aşina oldukları ifadeler ve kelimeler olduğu halde son kullanıcı gereklerinin yerine getirilmemiş olduğunu belirttiler. Diğer taraftan, katılımcıların görüşlerine ve seçilmiş üniversitelerin web sitelerini kullandıkları yönteme göre, katılımcılar kullanımı en kolay web sitelerinin Misurata Üniversitesinin ve Trablus Üniversitesinin web siteleri olduğunu, kullanımı en zor web sitesinin ise Libya Uluslararası Tıp Üniversitesi ve Bingazi Üniversitesi olduğunu belirttiler. Bu sonuç katılımcıların her bir web sitesinde görevleri tamamlamak için harcadıkları zamanın uzunluğu açısından da dikkate değerdi. Her iki grubun sonuçları Libya üniversitelerinin web sitelerinin varlık açısından zayıflıklarını vurgulamaktadır. Grup 2 katılımcıları da doldurdukları memnuniyet anket formunda görüldüğü üzere Libya üniversitelerinin web sitelerinden memnun değillerdi.
Keywords
information systems
Citation