PREFERRED CONFLICT HANDLING METHODS AND NATIONAL DIFFERENCES – A COMPARISON OF EIGHT NATIONS

thumbnail.default.placeholder
Date
2021-09-07
Authors
İNAN, Başak
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Living in a global world, working in multicultural organizations, it is highly possible that different people, having different views, may get into conflict, and for the sake of a successful project management, it is important to handle these conflicts in a positive manner. The purpose of this study is to understand the preferences of people on handling conflict methods and whether there are any national differences on these preferences. Also, if there are any differences, the purpose is to determine whether these differences are correlated with Hofstede’s Cultural Dimensions Theory, or not. The significance of this study is that, by understanding the differences and preferences of different nations, if any differences to be detected, it would be very beneficial to build healthy relations while working with people from different cultures. For this purpose, eight nations’ preferences were compared with each other. In this study, quantitative research design was preferred, more specifically a cross-sectional survey methodology was employed. A survey questionnaire was prepared, based on “The Dutch Test for Conflict Handling” with a seven-point Likert scale, to determine the conflict handling method preferences of nations and if there exists a difference among them and to compare the results with Hofstede’s Cultural Dimensions Theory. 706 employees from different occupations (mostly project management) and sectors from 54 countries participated the survey. Results of eight countries were compared and the results were analyzed by using SPSS Statistics v20 software. Although some data regarding some conflict handling methods for some nations due to the reliability analysis could not be analyzed, by considering all the data from the nations together the preferred conflict handling methods could be listed as: collaborating, compromising, forcing, avoiding, accommodating, and hierarchical, respectively. With the data in hand, the preference of the nations for the preference of the conflict handling methods could be considered as similar. Additionally, although some differences were detected between the preferences of nations, no differences could be detected relevant to Hofstede’s Cultural Dimensions Theory.
Description
Çatışma Yönetiminde Tercih Edilen Yöntemler ve Ülkesel Farklar – Sekiz Ülkenin Karşılaştırması
ÖZ: Küreselleşmenin çok yaygın olduğu günümüzde, çokuluslu örgütlerde ya da farklı kültürlerdeki insanların farklı projelerde yer almaları sıklıkla görülmektedir. Bu durum, farklı görüşlere sahip kişilerin çatışabilmelerini oldukça olası bir hale getirmektedir. Başarılı bir proje yönetimi için önemli olan, bu çatışmaları olumlu bir şekilde ele alabilmektir. Bu kapsamda, farklı ulusların, çatışma çözüm yöntemleri konusunda farklı tercihlerinin olup olmadığını bilmek önemlidir. Bu çalışmanın amacı, insanların çatışma yöntemlerini ele alma konusundaki tercihlerini ve bu tercihlerin uluslara göre farklılıklarının olup olmadığını anlamaktır. Ayrıca farklılıklar varsa bu farklılıkların Hofstede'nin Kültürel Boyutlar Kuramı ile ilişkili olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmanın önemi, farklı milletlerin tercihlerini ve tercihler arasındaki farklılıkları anlayarak, eğer herhangi bir farklılık tespit edilirse, farklı kültürlerden insanlarla çalışırken daha sağlıklı ilişkiler kurma konusunda çok faydalı olacaktır. Bu amaçla sekiz ülkenin tercihleri birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Bu çalışmada nicel araştırma tercih edilmiş, kesitsel bir araştırma metodolojisi kullanılmıştır. Ulusların çatışmayı ele alma yöntemi tercihlerini ve aralarında bir farklılık olup olmadığını belirlemek ve sonuçları Hofstede'nin Kültürel Boyutlar Teorisi ile karşılaştırmak için yedili Likert ölçeği ile “Hollanda Çatışma Yönetimi Testi”ne dayalı bir anket hazırlanmıştır. Ankete 54 ülkeden, farklı mesleklerden (çoğunlukla proje yönetimi) ve sektörlerden 706 çalışan katılmıştır. Sekiz ülkenin sonuçları birbiriyle karşılaştırılmış ve sonuçlar SPSS Statistics v20 yazılımı kullanılarak analiz edilmiştir. Güvenilirlik analizi sonuçlarına göre bazı ülkeler için bazı çatışma yöntemleri değerlendirilememiş olmasına rağmen, ulusların tüm verileri bir arada ele alındığında, tercih edilen çatışma çözme yöntemleri sırasıyla; işbirliği, uzlaşma, zorlama, kaçınma, uyum sağlama ve hiyerarşik olarak sıralanabilir. Eldeki verilerle, ulusların çatışmayı ele alma yöntemlerini tercih etmeleri benzer olarak değerlendirilebilir. Ayrıca ulusların tercihleri arasında bazı farklılıklar tespit edilmesine rağmen Hofstede'nin Kültürel Boyutlar Teorisi ile bağlantılı herhangi bir farklılık tespit edilememiştir.
Keywords
business
Citation