TÜRKİYE’DE PARA POLİTİKASININ ÜLKE RİSKLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ

thumbnail.default.placeholder
Date
2021-10-10
Authors
UZUNER BADEM, Pelin
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Özellikle son dönemde para politikası duyurularının piyasadaki hareketleri sadece akademisyenler ve politika yapıcılar için önem taşımıyor ayrıca piyasa oyuncuları için de önem arz ediyor. Türkiye’de makroekonomik göstergelerin oynaklığının yüksek olması yatırımcıların ve risk analizcilerin bu göstergeleri takip etmesine neden olmaktadır. Bu doğrultuda para politikasının ülke riskliliğine katkı verip vermediğini anlamak önemlidir. Bu çalışmada, 2014-2019 yılları arasında para politikası duyurularının ülke risk primi üzerine etkisi olay çalışması yöntemi kullanılarak analiz edilmektedir. Yapılan çalışmalara göre, para politikası duyurularının piyasayı etkileyen kısmı piyasa tarafından öngörülmeyen yani para politikasının sürpriz kısmıdır. Bu nedenle para politikası duyurularının piyasa tarafından öngörülmeyen kısmı analize konu olacaktır. Bu doğrultuda para politikası sürprizi üç ayrı şekilde hesaplanırken, ülke risk primi göstergesi olarak Kredi Risk Primi (CDS/Credit Default Risk) seçilmektedir. Yapılan analizde, 2016 yılı dönüm noktası olarak seçilmektedir. 2016 öncesi ve sonrası olarak karşılaştırma yapılmakta olan bu yılın seçilme nedeni çalışmada konusu geçen makroekonomik göstergelerin oynaklığının o yıldan sonra artmasıdır. Analize göre, 2016 öncesi dönemde para politikası sürprizinin CDS üzerinde etkili olduğu fakat 2016 sonrası dönem için sonuçların anlamsız olduğu gösterilmektedir. Analizden yola çıkılarak para politikasının ülke riskliliği için bir gösterge niteliği olma özelliğini kaybettiği sonucuna varılabilir. Çalışma iki kısımdan oluşmaktadır; birinci kısımda yapılan analizleri anlamak ve beklentileri öngörmek adına Türkiye ile ilgili siyasi ve ekonomik bilgiler değerlendirilmektedir. Daha sonra çalışmaya ilişkin benzer çalışmalar ve çalışmada kullanılan veriler ayrı başlıklar altında verilmektedir. Çalışmanın ikinci kısmında kullanılan yönteme ve bilimsel analizlere yer verilmekte ve gelecek çalışmalara öneriler sunulmaktadır. Analiz detaylandırıldığında, 2016 öncesi dönem için para politikası duyuruları için para politikası şoklarının aritmetik ortalamalarından sapması alınmakta ve bu standart sapmalar 6 günlük pencerede analiz edilmektedir. Yapılan analizde, olay çalışması yöntemi kapsamında, pencerelerin uzunluğu arttıkça bağımlı değişkeni etkileyen başka değişkenlerin regresyona dahil olması ve böylece regresyonun anlamlılığını kaybettiği sonucuna varılmaktadır.
Description
The Effect of Central Bank Announcements on Credit Default Risk
ABSTRACT: Especially in the recent period, reaction to the market and macroeconomic data are important not only for academics and policy makers, but also for market participants. The high volatility of macroeconomic indicators in Turkey attracts attention of inverstor and risk analysts. In this respect, it is important that the mechanism between monetary policy and the market works correctly and effectively. The monetary transmissin mechanism provides the communication betwen monetary policy announcements and the market. In this study, the effect of monetary policy announcements on credit default risk between 2014-2019 is analyzed using the event study method. According the earlier studies studies, the part of monetary policy announcements that affect the market are the unpredictable ones. Therefore, the part of the monetary policy announcements that are not predicted by the market will be the subject of the analysis. Accordingly, while the monetary policy surprise is calculated in three different ways, the Credit Default Risk (CDS) is chosen as the country risk premium indicator. In the analysis, 2016 is chosen as the turning point. The reason for choosing this year, which will be compared before and after 2016, is that the volatility of the macroeconomic indicators mentioned in the study increased after that year. According to the analysis, it is concluded that the monetary policy surprise had an effect on CDS in the pre-2016 period, but the results for the post-2016 period were meaningless. The study consists of two parts; In the first part, political and economic information about Turkey is evaluated in order to understand the analyzes and predict expectations. Then, similar studies related to the study and the data used in the study are given under separate headings. In the second part of the study, the method used and scientific analyzes are included and suggestions for future studies are presented. When the analysis is detailed, the deviation of the monetary policy shocks from the arithmetic averages for the monetary policy announcements for the pre-2016 period is taken and these standard deviations are analyzed in the 6-day window. In the analysis, within the scope of the event study method, it is concluded that as the length of the windows increases, other variables affecting the dependent variable are included in the regression and thus the regression loses its significance.
Keywords
economics
Citation