ÖRGÜTLERDE ÇALIŞANLARIN ALGILADIKLARI GÜÇ KAYNAKLARI VE ÖRGÜTSEL SİNİZM BOYUTLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRK SAVUNMA SANAYİİ’NDE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-02-17
Authors
ERDİK YILDIRIM, Deniz
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bu tez çalışmasında, Türk Savunma Sanayii‟nde faaliyet gösteren Kamu Kurum Kuruluşları ile özel sektör firmalarının algıladıkları güç kaynakları ve örgütsel sinizmin boyutları arasındaki ilişkinin ortaya konması amaçlanmıştır. Yazında örgütsel güç ve sinizm arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmalar kısıtlı kalmıştır. Halihazırdaki araştırmalar ise ağırlıklı olarak eğitim alanında gerçekleşmiş, bu araştırmanın odaklandığı savunma sanayii özelinde araştırmaya rastlanmamıştır. Yazındaki sözkonusu boşluğa odaklanan çalışma, çalışanların algıladıkları güç kaynakları ile örgütsel sinizm boyutları arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Buradan hareketle araştırmada anket yöntemiyle veriler toplanmış ve SPSS programında analiz edilmiştir. Araştırmanın bulgularında, ödüllendirme, uzmanlık ve yasal (meşru) güç kaynağının çalışan algısında sinik tutumdan uzaklaştıran faktörler olduğu saptanmış ancak karizmatik güç kaynağının bilişsel, duyuşsal ve davranışsal boyut arasında herhangi bir ilişki saptanmamıştır. Zorlayıcı güç kaynağında ise güç kullanımı arttıkça çalışan sinik tutum seviyesinin arttığı sonucuna ulaşılmıştır.
Description
Relationship Between The Perceived Power Sources Organizational Cynicism Dimensions of Employees: A Study in Turkish Defence Industry
ABSTRACT: In this thesis study, it is aimed to reveal the relationship between power sources and organizational cynicism dimensions of public institution organizations and private sector companies operating in Turkish Defense Industry. The researches concerning the relationship between organizational power and organizational cynicism have mainly remained limited. The current research mainly took place in the field of education and the defense industry that is focused in this research is not found. In consideration of this shortcoming, this study investigates the relationship between perceived organizational power sources and organizational cynicism dimensions. From this point, questionnaire is applied and analyzed by SPSS. In the findings of the research, it was determined that reward, expert and legitimate power sources were factors that removed cynical attitude from workers‟ perception. However, results showed that there is no relation between the cognitive, affective and behavioural dimensions and referent power source. In terms of coercive power source, it is found that, as the use of power increases, workers cynic attitude level is also increased.
Keywords
business
Citation