HEMŞİRELERDE İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİ: GATA HASTANESİ’NDE BİR UYGULAMA

thumbnail.default.placeholder
Date
2011-07-26
Authors
ALTINTAŞ, Nesrin
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Yoğun ve özverili çalışma gerektiren sağlık işletmelerinde, hemşirelerin daha etkin, istekli ve verimli çalışmalarının sağlanabilmesi için, iş tatmininin ve örgütsel bağlılığın sağlanması gereklidir. Araştırmamızda; GATA Hastanesi‟nde çalışan hemşirelerin iş tatmini boyutları ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin nasıl gerçekleştiği ve hangi değişkenlere göre bu ilişkinin farklılık taşıdığı hususları incelenmiştir. Ayrıca örgütsel bağlılık düzeylerinin tespit edilmesi, bağlılık türlerine ilişkin tutumlarının ortaya konulması, çıkan sonuçların nedenlerinin tartışılması ve yöneticilere çeşitli öneriler geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, iş tatmininin ölçülmesinde, Weiss ve arkadaşları tarafından geliştirilen “Minnesota İş Tatmini Ölçeği – Kısa Formu”, örgütsel bağlılığın ölçülmesinde ise, “Allen ve Meyer‟in Üç Boyutlu Örgütsel Bağlılık Modeli” kullanılmıştır. Anketler, Ankara GATA Hastanesi‟nde 238 hemşireye uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, iş tatmini ile örgütsel bağlılık arasında pozitif bir ilişki (r=0,449) bulunmuştur. Ancak iş tatmini ile örgütsel bağlılığın alt boyutu olan normatif bağlılık ile istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunamamıştır. Hemşirelerin iş tatmini ve örgütsel bağlılık algılamalarının, çalışılan klinik, meslekte çalışma yılı ve medeni durum değişkenlerine göre farklılaştığı da tespit edilmiştir.
Description
The Relationship Between Job Satisfaction and Organizational Commitment in Nurses, A Survey in Gülhane Millitary Medical Academy Hospital
ABSTRACT: It is important to provide job satisfaction and organizational commitment for nurses to work effectively, willing and more productive in health management where intensive and self-sacrificing work is necessary. In this research, it was investigated that how the relationship between job satisfaction and organizational commitment in nurses working at Gulhane Military Medical Academy was performed and also the properties of this relationship interact according to different variables. It was also aimed to determine the level of organizational commitment, to expose the attitudes related with commitment types, to discuss the causes of these results and to develop various proposals to managers. In this investigation, “Minnessota Job Satisfaction Scale-Short Form” that was developed by Weiss et al. was used to measure job satisfaction, whereas “Allen and Meyer‟s Three-Dimensional Organizational Commitment Model” was used to measure organizational commitment. The questionnaries were applied to 238 nurses in Gulhane Military Medical Academy Hospital. As a result of this research, a positive relationship was found between job satisfaction and organizational commitment (r=0,449). However, no statistically significant relationship was determined between job satisfaction and normative commitment which is low dimension of organizational commitment. It was also identified that the nurses perception of job satisfaction and organizational commitment varied according to the working clinic, time of occupation and marital status.
Keywords
business
Citation