PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF ACIDIC PUMICE POWDER REINFORCED ACRYLONITRILE-BUTADIENE-STYRENE COMPOSITES

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-03-01
Authors
ALAQ, Sanaa Ali E.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The improvement of physical, thermal, rheological properties of acrylonitrile- butadiene-styrene polymers is still great interest of researches due to the large applications areas. In this work, acrylonitrile-butadiene-styrene matrix and acidic pumice particles were mixed in order to obtain composites. The composite preparations were achieved by using co-rotating twin-screw micro-compounder and the test specimens were obtained by injection-molding device. The feeding ratios of acidic pumice particles were chosen 5%, 10%, 15%, and 20% respectively. The characterizations of prepared composites were performed by tensile test, impact test, melt flow index measurement, dynamic mechanical analysis and scanning electron microscopy methods. According to test results, the maximum improvements were observed for 15% addition of AP among the composites. This composition was remarked as the most suitable for ABS/AP composites.
Description
ASİDİK POMZA TOZU İLE KATKILANDIRILMIŞ AKRİLONİTRİL- BÜTADİEN-STİREN KOMPOZİTLERİNİN HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU
ÖZ: Akrilonitril-bütadien-stiren polimerinin fiziksel, termal ve reolojik özelliklerinin geliştirilmesi çalışmaları bu polimerin sahip olduğu geniş uygulama alnından dolayı halen ilgi çekmektedir. Bu çalışmada akrilonitril-bütadien-stiren matrisine asidik pomza tozu ilave edilerek kompozitler hazırlanmıştır. Kompozit hazırlama işlemi aynı yönde dönüş yapan çift vidalı mikrokarıştırıcı ile gerçekleştirilmiş ve test numuneleri enjeksiyon kalıplama ile elde edilmiştir. Asidik pomza parçacıklarının besleme oraları sırası ile %5, %10, %15 ve %20 olarak seçilmiştir. Hazırlanan kompozitlerin karaterizasyonları, çekme dayanımı testi, darbe testi erime akış indisi, dinamik mekanik analiz ve taramalı elektron mikroskobu ile yapılmıştır. Test sonuçlarına göre, kompozitler arasında en yüksek artış % 15 AP eklenmesi ile gözlenmiştir. Bu kompozisyon, ABS/AP kompozitleri için en uygun olarak belirlenmiştir.
Keywords
chemical engineering
Citation