Department of International Trade and Logistics

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 11
 • Item
  INCOTERMS UYGULAMALARININ GELİŞİMİ VE INCOTERMS 2020 DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME
  ( 2020-11-14) GÜRGEN, Bahar ; SAYGILIOĞLU, Nevzat
  Birinci Dünya Savaşı’nın dünya ticaretine verdiği zarar sonrası, ülkeler arasındaki dengelerin yeniden sağlanması, yatırımların artması ve küresel standartların oluşturulması gayesi ile bir araya gelen özel girişimciler, 1919 yılında ICC’yi kurmuştur. Pek çok ülkenin özel sektör temsilcileri, meslek odaları, bankacılık, finans ve hukuk uzmanlarından oluşan ve her geçen gün artan geniş üye ağı, ICC’yi dünyanın en büyük iş organizasyonu haline getirmiştir. ICC, dünyada ticaretin daha adil ve daha serbest bir düzende yapılabilmesi, ülkeler arasındaki farklı uygulamaların standardize edilmesi ve ortak iş kurallarının oluşturulması amacıyla faaliyetlerini yürütmektedir. ICC, dünya ticaretini kolaylaştırmak ve uygulama birliği oluşturabilmek için, farklı konularda ortak normlar geliştirmektedir. Bunların en önemli ve en kapsamlılarının başında INCOTERMS Kuralları gelmektedir. Bu kurallar, farklı ticari kültürlere sahip ithalatçı ve ihracatçıların, alım satım sürecindeki yorum farklılıklarının önüne geçmek amacıyla, yükümlüklerini, risklerini ve katlanmak durumunda oldukları masrafları düzenlemektedir. INCOTERMS kuralları, uluslararası ticarette yaşanan değişiklikler ve kullanılan dönemin ihtiyaçlarına göz önünde bulundurularak belirli aralıklarla revize edilerek iş dünyasının kullanımına sunulmaktadır. Son on yıldır kullanımda olan INCOTERMS 2010 kuralları, pek çok bakımdan ele alınmış ve yeni bir düzenlemeye ihtiyaç olduğu tespit edilmiştir. Milli komiteler ve üyelerden gelen geri bildirimler ve talepler ışığında, yaklaşık 3 yıl süren kapsamlı bir çalışma ile INCOTERMS 2020 kuralları hazırlanmıştır. 1 Ocak 2020 itibariyle yürürlüğe giren kurallar, günümüz ihtiyaçlarından yola çıkarak hazırlanmış olması nedeniyle, şuana kadar hazırlanmış en verimli kurallardır. Bu çalışma ile dünyanın en önemli uluslararası örgütlerinden biri olan ICC ve küresel iş dünyasının en çok kullanılan kuralları olan INCOTERMS, tarihsel gelişim süreci içerisinde mercek altına alınmıştır. Çalışmanın asıl amacını teşkil eden INCOTERMS 2020 revizyonu ise, hazırlık süreci ve getirdiği değişiklikler bakımından ele alınmış, INCOTERMS 2010 versiyonu ile mukayese edilmiş ve bu yeni kurallar ile tarafların yükümlülüklerindeki dağılımı detaylıca incelenmiştir.
 • Item
  SEFALET ENDEKSİ VE ULUSLARARASI TİCARET ARASINDAKİ İLİŞKİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ
  ( 2021-11-08) ÇOBAN, Burak ; EMİN BENLİ, Hande
  Bu çalışmanın amacı Sefalet Endeksinin bir ülkede yaşayan insanların refah seviyelerini ne ölçüde yansıttığını incelemek ve makroekonomik olarak öneme sahip olan döviz kuru ve dış ticaret dengesi ile arasındaki ilişkiyi ekonometrik yöntemlerle analiz etmektir. Çalışmanın uygulama bölümü iki kısımda ele alınmıştır. İlk kısımda Türkiye ve BRICS ülkelerinin Sefalet Endeksleri ve makroekonomik göstergeler ele alınarak incelenmiştir. İkinci kısımda ise Türkiye özelinde 2007Q3-2020Q3 dönemleri arasında Barro Sefalet Endeksi, döviz kuru ve dış ticaret dengesi değerleri hesaplanarak ekonometrik bir model kurulmuştur. Değişkenlerimize öncellikle Dickey Fuller birim kök testi uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre tüm değişkenlerimiz düzeyde durağan çıkmıştır. Bu yüzden modelimize doğrudan EKK yöntemi uygulanmıştır. EKK tahmin sonuçlarına göre modelimiz ve değişkenlerimiz istatistiksel olarak anlamlı çıkmıştır. Elde edilen katsayı sonuçları ise Barro Sefalet Endeksi ile dış ticaret dengesi arasında negatif, döviz kuru ile arasında pozitif bir ilişkinin varlığını işaret etmiştir. Sonrasında Granger nedensellik analizi yapılmıştır. Döviz kurunun dış ticaret dengesi ile Barro Sefalet Endeksini, Barro Sefalet Endeksinin ise dış ticaret dengesini etkilediği görülmüştür. Sonraki aşamada ise VAR modeli kurularak varyans ayrıştırması ve etki-tepki analizleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular modelimiz kurulmadan önceki tahminlerimize uygun şekilde sonuç vermiştir. Ampirik analizler neticesinde Sefalet Endeksini daha yüksek seviyede açıklayabilecek makro değişkenlerin olabileceği anlaşılmıştır.
 • Item
  GÜMRÜK MÜŞAVİRLİKLERİNDE ÇALIŞANLARIN MEMNUNİYETİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI
  ( 2020-11-07) BALCAN, Mehmet Hakan ; TURGUTTOPBAŞ, Pınar Neslihan
  Araştırmanın evrenini Mersin’deki gümrük müşaviri çalışanları oluşturmaktadır. Araştırma, çalışan memnuniyeti ile örgütsel bağlılık kavramlarını önce kendi içinde anlamlandırmaya çalışmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre kadınların bulundukları kuruma iş güvencesi olması dahilinde örgütsel bağlılık düzeylerinin daha yüksek olduğunu göstermektedir. Çalışanların içinde bulundukları kurumdaki çalışma yıllardı artıkça kuruma duydukları güven artmaktadır. Yüksek lisans ve lisans mezunları maaş kadar işin niteliğine de önem vermektedir. Yaş işteki memnuniyet düzeyinde etkilidir. Çalışanlar yaşlandıkça kurumlarına daha çok bağlanarak çalışan memnuniyet düzeyini artırmaktadır. Çalışan iş çevresinden memnun ise bu onun kişisel hayatını olumsuz yönde etkileyecektir. Çalışanların iş memnuniyeti artıkça örgütsel bağlılık düzeyleri de artmaktadır.
 • Item
  KOBİLERDE ENDÜSTRİ 4.0 DURUM TESPİTİ OSTİM ÖRNEĞİ
  ( 2020-11-04) KIZIL, Cabir ; TURGUTTOPBAŞ, Pınar Neslihan
  İnsanlık 18.yy’dan günümüze gelene kadar üç farklı sanayi devrimi süreci yaşamış ve zor da olsa bu süreçlere adapte olmayı başarabilmiştir. Her sanayi devrimi üretim biçimlerinde, üretim için gereken teknoloji ve enerji bakımından, çalışma ve toplum hayatında olumlu ya da olumsuz birtakım değişiklikleri de beraberinde getirmiştir. Şu anda da dünya dördüncü sanayi devrimi olarak nitelendirilen Endüstri 4.0 Devrimi ile karşı karşıya kalmıştır. Bu yüzyıl ile başlayan Endüstri 4.0 ekolü, internetin, haberleşmenin ve ulaşımın sağladığı faydalar neticesinde çok hızlı bir şekilde gelişmeye devam etmektedir. Gelişen ve her geçen gün farklılaşmaya devam eden bu teknolojiler ile insan ve makine arasında kolay bir haberleşme ve veri aktarımı süreci amaçlanmaktadır. Bu süreç içerisinde de akıllı fabrikalarda nesnelerin interneti, siber fiziksel sistemler, birbirleriyle iletişim halinde olan sensörlü otonom makinelerle üretimin artırılması hedeflenmiştir. Küreselleşen ve rekabet koşullarının her geçen gün daha zor bir hal aldığı günümüz dünyasında, işletmelerin anlık değişen pazar taleplerine aynı hızda cevap verebilmek ve varlıklarını koruyabilmek adına, Endüstri 4.0 uygulamalarına iş yerlerini bir an önce adapte etmeleri gerekmektedir. Bu sebepten ötürü yapmış olduğumuz bu çalışmada özellikle ekonomilerin bel kemiğini oluşturan KOBİ’lerin Endüstri 4.0’a hazır olup olmadıkları ve devrimin hangi aşamasında yer aldıkları konuları üzerine Ankara, OSTİM bölgesinde nicel bir araştırma yapılmıştır.
 • Item
  İNDİRİM MARKETLERİNİN SATIN ALMA STRATEJİSİ VE VAKA ANALİZİ
  ( 2020-11-04) BİLGİÇ, Tarık ; TURGUTTOPBAŞ, Pınar Neslihan
  Günümüzde gıda perakendeciliği yoğunlaşan küresel ticaretin etkisi altında kalmıştır ve değişmeye devam etmektedir. Gıda perakendecilerine olan yoğun talep perakendeciler arasında rekabet yaratmıştır. Gıda perakendecileri, yoğun rekabet içinde güçlü kalmak ve pazarda lider konuma gelmek için bir takım pazarlama ve satın alma stratejileri geliştirmişlerdir. Rekabet gücü kazanmak ancak uzun vadeli stratejik kararlar sayesinde mümkün olabilmektedir. Perakende sektöründe söz konusu stratejik kararların en önemlilerinden biri uygun maliyetli satın alma stratejilerinin geliştirilmesidir. Satın alma biriminin uygulamalarının sonuçları mali tablolara olumlu veya olumsuz ancak her durumda direk olarak yansımaktadır. Bu çalışmanın amacı, indirim marketlerinin mevcut durumda uygulamakta olduğu satın alma stratejilerinin vaka analizi ile belirlenmesidir. Konu ile ilgili literatür çalışması sonucunda çok sınırlı sayıda makale, tez ve çalışma belirlenmiştir. Bu kapsamda yöntem olarak vaka analizi seçilmiştir. Vaka analizi doğrultusunda Türkiye’nin en büyük üç indirim marketinde satın alma uzmanı, satın alma müdürü, tedarik zinciri müdürü, grup müdürü ve satın alma genel müdürü olarak çalışan tecrübeli insanlarla mülakat gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar ise karşılaştırmalı olarak ortaya konulmuştur.