Department of Economics

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 13
 • Item
  TÜRKİYE’DE TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ VE DÖVİZ KURU ARASINDAKİ GEÇİŞKENLİK ETKİSİ
  ( 2021-11-10) HAN, Şeyma ; EKİNCİ, Mehmet Fatih
  Bu çalışmada, Türkiye için döviz kuru ve fiyatlar arasındaki ilişki 1988-2019 döneminde aylık veriler kullanılarak TÜFE ve sektörel fiyat endeksleri için analiz edilmiştir. Türkiye’deki politika uygulamalarında gözlemlenen değşiklikler dikkate alınarak döviz kuru geçişkenliği 1988-2002 ve 2003-2019 dönemleri için karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Analiz için metot olarak Vektör Otoregresyon Analizi (VAR) yöntemi kullanılmıştır. Sonuç olarak, 1988-2002 döneminde döviz kuru geçişkenliği yaklaşık yüzde 42 iken 2003-2019 döneminde yaklaşık yüzde 15 oranında gerçekleşmektedir. Sektörel endekslere bakıldığında; 1988-2002 döneminde “Ulaştırma”, “Ev eşyası ile ilgili harcamalar” ve “Gıdalar genel endeksi”nin, 2003- 2019 döneminde “Eğlence ve kültür”, “Ulaştırma”, “Gıda ve alkolsüz içecekler” ve “Ev eşyaları” sektörel fiyat endekslerinde döviz kuru geçişkenliğinin yüksek olduğu saptanmıştır. Türkiye için dalgalı kur rejimine geçilmesiyle son dönemlerde geçişkenliğin azalma eğiliminde olduğu görülmektedir.
 • Item
  TÜRKİYE’DE PARA POLİTİKASININ ÜLKE RİSKLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ
  ( 2021-10-10) UZUNER BADEM, Pelin ; ÖZCAN, Gülserim
  Özellikle son dönemde para politikası duyurularının piyasadaki hareketleri sadece akademisyenler ve politika yapıcılar için önem taşımıyor ayrıca piyasa oyuncuları için de önem arz ediyor. Türkiye’de makroekonomik göstergelerin oynaklığının yüksek olması yatırımcıların ve risk analizcilerin bu göstergeleri takip etmesine neden olmaktadır. Bu doğrultuda para politikasının ülke riskliliğine katkı verip vermediğini anlamak önemlidir. Bu çalışmada, 2014-2019 yılları arasında para politikası duyurularının ülke risk primi üzerine etkisi olay çalışması yöntemi kullanılarak analiz edilmektedir. Yapılan çalışmalara göre, para politikası duyurularının piyasayı etkileyen kısmı piyasa tarafından öngörülmeyen yani para politikasının sürpriz kısmıdır. Bu nedenle para politikası duyurularının piyasa tarafından öngörülmeyen kısmı analize konu olacaktır. Bu doğrultuda para politikası sürprizi üç ayrı şekilde hesaplanırken, ülke risk primi göstergesi olarak Kredi Risk Primi (CDS/Credit Default Risk) seçilmektedir. Yapılan analizde, 2016 yılı dönüm noktası olarak seçilmektedir. 2016 öncesi ve sonrası olarak karşılaştırma yapılmakta olan bu yılın seçilme nedeni çalışmada konusu geçen makroekonomik göstergelerin oynaklığının o yıldan sonra artmasıdır. Analize göre, 2016 öncesi dönemde para politikası sürprizinin CDS üzerinde etkili olduğu fakat 2016 sonrası dönem için sonuçların anlamsız olduğu gösterilmektedir. Analizden yola çıkılarak para politikasının ülke riskliliği için bir gösterge niteliği olma özelliğini kaybettiği sonucuna varılabilir. Çalışma iki kısımdan oluşmaktadır; birinci kısımda yapılan analizleri anlamak ve beklentileri öngörmek adına Türkiye ile ilgili siyasi ve ekonomik bilgiler değerlendirilmektedir. Daha sonra çalışmaya ilişkin benzer çalışmalar ve çalışmada kullanılan veriler ayrı başlıklar altında verilmektedir. Çalışmanın ikinci kısmında kullanılan yönteme ve bilimsel analizlere yer verilmekte ve gelecek çalışmalara öneriler sunulmaktadır. Analiz detaylandırıldığında, 2016 öncesi dönem için para politikası duyuruları için para politikası şoklarının aritmetik ortalamalarından sapması alınmakta ve bu standart sapmalar 6 günlük pencerede analiz edilmektedir. Yapılan analizde, olay çalışması yöntemi kapsamında, pencerelerin uzunluğu arttıkça bağımlı değişkeni etkileyen başka değişkenlerin regresyona dahil olması ve böylece regresyonun anlamlılığını kaybettiği sonucuna varılmaktadır.
 • Item
  ZAMAN SERİLERİNDE YAPISAL KIRILMA TESTLERİNİN SİMÜLASYON YÖNTEMİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
  ( 2021-10-07) ÇALAMAN, Özge ; OMAY, Tolga
  Bir zaman serisinde örneklem boyunca eğim katsayıları, sabit terim ve trend her zaman istikrarlı değildir, politika değişimleri, krizlerden, savaşlardan kaynaklı kalıcı değişimler (yapısal kırılmalar) meydana gelebilir. Yapısal kırılmaları dikkate almadan yapılan regresyon sonuçları gerçek değerleri yansıtmayabilir. Bu çerçevede yapısal kırılmanın doğru tespit edilmesi önem taşımaktadır. Bu tez çalışmasında, zaman serileri verilerinde yapısal kırılmanın tarihini belirleyen testlerin performansları karşılaştırılmıştır. Bu kapsamda öncelikle yapısal kırılma kavramı açıklanmış, birim kök problemi ile arasındaki etkileşimden bahsedilerek hangi sorunlara yol açtığı ve yapısal kırılma tespitinde sıklıkla kullanılan yöntemler tanımlanmıştır. Daha sonra yapısal kırılma tarihini tespit eden ve sıklıkla kullanılan testlerin teorik açıklamaları verilmiştir. Bu testlerin performansı; değişen varyans, birim kök gibi problemleri içermeyen basit bir seri yaratılarak kırılmanın konumu ve kırılma katsayısı bağlamında simülasyon çalışması ile değerlendirilmiştir. Simülasyon sonuçları, yapısal kırılmanın tarihini belirleyen bazı testlerin performansının incelenen tüm durumlar için zayıf olduğunu bazı testlerin ise kırılmanın konumuna, kırılma büyüklüğüne bağlı karşı hassas olduğunu göstermiştir. Çalışmada Türkiye reel döviz kuru serisinin yapısal kırılmaları belirlenerek Kapetanios (2005) testinin iyi performans sergilediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu görgül uygulama ve simülasyon sonuçları beraber değerlendirildiğinde Kapetanios testinin gücü veri yapısına bağlı değişmemektedir.
 • Item
  THE ROLE OF MACROECONOMIC INSTABILITY ON ECONOMIC GROWTH RATE: THE CASE OF COLOMBIA, 1950-2009
  ( 2012-07-25) PULIDO PEDRAZA, Johanna Alejandra ; İSMİHAN, Mustafa
  The main objective of this thesis is to investigate the role of macroeconomic instability on economic growth in Colombia, by utilizing a production function approach, over the 1950-2009 period. Additionally, the role of openness and capital formation (both physical and human) on economic growth are investigated. In doing so, this thesis has used modern time series techniques, such as unit roots, cointegration analysis and error correction models. Both the descriptive and econometric evidence show that the recurrent macroeconomic instability episodes seriously and negatively affected the growth potential of the Colombian economy during the 1950-2009 period. Empirical results also suggest that the growth in output is positively affected from physical and human capital formation but negatively affected from openness over the long term. Additionally, it is also found that in the long term, the output can adapt itself faster (in approximately three years) to the changes in macroeconomic instability and capital stock.
 • Item
  THE ROLE OF MACROECONOMIC INSTABILITY ON ECONOMIC GROWTH RATE: THE CASE OF COLOMBIA, 1950-2009
  ( 2012-05-28) PULIDO PEDRAZA, Johanna Alejandra ; İSMİHAN, Mustafa
  The main objective of this thesis is to investigate the role of macroeconomic instability on economic growth in Colombia, by utilizing a production function approach, over the 1950-2009 period. Additionally, the role of openness and capital formation (both physical and human) on economic growth are investigated. In doing so, this thesis has used modern time series techniques, such as unit roots, cointegration analysis and error correction models. Both the descriptive and econometric evidence show that the recurrent macroeconomic instability episodes seriously and negatively affected the growth potential of the Colombian economy during the 1950-2009 period. Empirical results also suggest that the growth in output is positively affected from physical and human capital formation but negatively affected from openness over the long term. Additionally, it is also found that in the long term, the output can adapt itself faster (in approximately three years) to the changes in macroeconomic instability and capital stock.