Department of Physiotherapy and Rehabilitation

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 6
 • thesis.listelement.badge
  OBEZ BİREYLERDE AYAK, AYAK BİLEĞİ BİYOMEKANİK ÖZELLİKLERİNİN, AYAK BİLEĞİ PROPRİOSEPSİYON VE TABAN ALTI DUYUSUNUN YARALANMA SIKLIĞI VE DÜŞME ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
  ( 2022-06-27) KELEK, Feyza ; ARIKAN, Hülya
  In addition to being a worldwide health problem, obesity is also associated with musculoskeletal disorders affecting the lower extremities. The association between obesity and foot pain is the fact that excess body weight causes greater mechanical loading of the foot. The number of studies examining the foot-ankle problems that may be associated with obesity and the relationship of these problems with proprioception, sensation in the sole of the foot and posture is scarce. Therefore, in this study, we aim to contribute to the literature in this field by examining the incidences of falls and injuries, proprioception, sensation in the sole of the foot and postures of obese individuals. In our study, a total of 52 people (34 female and 18 male) were included: an experimental group consisting of 26 obese individuals between the ages of 18-65 and a control group consisting of 26 healthy (non-obese, BMI ≤24.99) individuals with the same demographic characteristics (similar age, gender). An investigation on the incidence of falls and injuries, proprioception of the feet and ankles, sensation in the sole of the foot and postures of obese individuals was conducted in this study. As a result, no significant difference between the falling tendencies of obese individuals was found, while the average number of falls of obese individuals was higher than the average of non-obese individuals, obese individuals were more risky in terms of falling than non-obese individuals. Non-obese individuals were observed to be in a better condition than obese individuals when eyes were open in terms of the sense of proprioception. In addition, it was observed that the foot posture index score averages of the individuals in the study and control groups were close to each other. When the sensation in the sole of the foot was examined in the evaluation of the subfloor sense, it was observed that the individuals in the control group were more likely to have hyperesthesia and hypoesthesia.
 • thesis.listelement.badge
  UZAMIŞ COVID-19 TANISI OLAN HASTALARDA FONKSİYONEL DÜZEY, YAŞAM KALİTESİ, FİZİKSEL UYGUNLUK VE SEMPTOMLARIN ARAŞTIRILMASI
  ( 2022-06-27) KESKİN, Emrah ; ARIKAN, Hülya
  Prolonged (Long) COVID can also be defined as Chronic COVID Syndrome and Post-acute COVID-19 (PASC). The most commonly reported Prolonged COVID symptoms are fatigue, shortness of breath, cough, joint pain, chest pain. Some other reported symptoms of Prolonged COVID include difficulty in thinking and concentrating, depression, myalgia, headache, intermittent fever, palpitations. More serious Prolonged COVID complications appear to be less common but have been reported. These are cardiovascular: myocarditis, pericarditis, respiratory: lung function abnormalities, kidney: acute kidney injury, dermatological: rash, hair loss, neurological: smell and taste disturbance, sleep problems, difficulty concentrating, memory problems, psychiatric: depression, anxiety, mood are changes in condition. The aim of this study; Those who have been diagnosed with COVID-19 and evaluated in terms of symptoms, functional level, quality of life and physical fitness in a period of at least 8 weeks and at most 6 months after covid-19; The aim of this study is to investigate the effect of evaluating quality of life, physical fitness and functional level on patients with and without symptoms in the period between at least 8 weeks and 6 months after contracting COVID-19. 128 patients were joined the study. Demographic information of the included patients was recorded. After the symptoms were detected with the post-Covid functional status scale, 6 min walking test and 30 sec sit and stand test were performed to measure the functional level, SF-36 quality of life questionnaire was conducted for quality of life, physical fitness was evaluated with alp fit test battery subscales. It has been observed that there is a significant difference between the mean of sit and stand test according to the symptom display status of the patients (p<0.05). It is seen that there is a significant difference between the mean shoulder and neck mobility according to the symptom display status of the patients (p<0.05). It has been observed that there is a significant difference between the mean of modified jumps according to the symptom display status of the patients (p<0.05). It is observed that there is a significant difference between the mean of the modified shuttle pull test according to the symptom display status of the patients (p<0.05). It has been observed that there is a significant difference between the averages of the jump and reach tests according to the symptom display status of the patients (p<0.05). It has been observed that there is a significant difference between the physical function sub-dimensions of the quality of life scale according to the symptom display status of the patients (p<0.05). As a result, it has been concluded that people with symptoms of Prolonged Covid-19 had a decrease in their functional level, quality of life, depressive disorders and limitations in terms of physical fitness. Although there is a significant improvement in these parameters in people who survived the disease but did not have symptoms in the long term, it was understood that the effects of the disease continued and there were effects on their quality of life. It has been concluded that the follow-up of these patients should be continued and appropriate interventions should be planned.
 • thesis.listelement.badge
  ADÖLESAN ERKEK BASKETBOLCULARDA FİZİKSEL UYGUNLUK PARAMETRELERİ VE KOGNİTİF PERFORMANS DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
  ( 2022-06-27) KODAK, Seyde Büşra ; ULUĞ, Naime
  Bu tezin amacı adölesan erkek basketbolcularda fiziksel uygunluk parametreleri ve kognitif performans düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Basketbol sporunun spora özgü özelliklerinin kişinin kognitif performansını nasıl etkilediği tam olarak bilinmemektedir. Çalışmaya 14-18 yaş aralığında gönüllü 49 erkek basketbolcu dâhil edildi. Tüm olgulara fiziksel performans testleri olarak dikey sıçrama, çeviklik , reaktif çeviklik, 20 m sprint ve Y şekilli denge testi uygulandı. Kognitif performans testleri olarak sağ/sol ayrımı (Recognise uygulaması), iki nokta diskriminasyonu, Stroop Testi uygulandı ve ağrı eşiği seviyesi değerlendirildi. Reaktif çeviklik testinde görsel uyaran, kamera ve fotoselli kapılar kullanılarak reaktif tepki hızı değerlendirildi. İstatistik analiz yöntemi olarak Pearson Korelasyon analizi kullanıldı. Sağ/sol ayrımı ile koşu hızı, alt ekstremite kas gücü, çeviklik, reaktif çeviklik ve hem alt hem de üst ekstremite dengesi arasında anlamlı bir ilişki bulundu (p<0.05). Stroop testi ile alt ekstremite kas gücü arasında anlamlı bir ilişki bulundu (p<0.05). Sonuç olarak basketbolcularda fiziksel performans ve kognitif performans parametreleri arasında anlamlı bir ilişki vardır. Basketbol eğitiminde derin kognitif fonksiyon işlevlerinin etkisi olabileceği ve bunun spor performans ve antrenmanlarında başarıyı etkileyebileceğini düşünüyoruz.
 • thesis.listelement.badge
  NONSPESİFİK KRONİK BEL AĞRISI OLAN HASTALARDA MANUEL TERAPİNİN SANTRAL SENSİTİZASYON ÜZERİNE ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ
  ( 2023-02-09) AYDOĞDU, Serhat ; ULUĞ, Naime
  Kronik bel ağrısı sık görülen fiziksel ve psikolojik problemlere yol açan bir sağlık sorunudur. Bu çalışmanın amacı santral sensitizasyonu gelişen nonspesifik kronik bel ağrısı olan hastalarda manuel terapinin santral sensitizasyon üzerine etkinlik düzeyinin incelenmesidir. Çalışmaya Özel 100.yıl Hastanesi’ne başvuran nonspesifik bel ağrısı tanısı almış 24-64 yaş arasındaki 40 hasta dahil edilmiştir. İki gruba ayrıldıktan sonra dört hafta boyunca ilk gruba manuelterapi yöntemleri, egzersiz ve elektroterapi modaliteleri uygulanırken; diğer gruba egzersiz ve elektroterapi modaliteleri uygulanmıştır. Tedavi öncesi ve tedavi sonrası değerlendirmeler Santral Sensitizasyon Ölçeği, Vizüel Analog Skalası, Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği, Oswestry Bel Ağrısı Engellilik Anketi ve Pittsburgh Uyku Kalite İndeksi üzerinden yapılmıştır. 2 grupta ağrı düzeyinde, Oswestry Bel Ağrı Engellilik Anketinde, Santral Sensitizasyon Ölçeğinde ve anksiyete durumlarında anlamlı fark bulunmuştur. Manuel terapinin nonspesifik kronik bel ağrılı hastalarda santral sensitizasyon üzerine etkinliği bulunmuştur (p<0,001). Nonspesifik kronik bel ağrısı olan hastalarda manuel terapinin santral sensitizasyon üzerine etkisi vardır. Nonspesifik bel ağrısı olan hastaların tedavi programına manuel terapi tekniklerinin eklenmesiyle iyileşme olacağı gözlemlenmiştir. Manuel terapi, fizik tedavi yöntemine göre ağrıyı azaltmada, uyku kalitesini artırmada, depresyonu azaltmada genel sağlık algısının iyileşmesin de daha etkili olduğu saptanmıştır.
 • thesis.listelement.badge
  SEDANTER KADIN BİREYLERDE REFORMER PİLATES’İN BİLİŞSEL KONTROL VE ESNEKLİK DÜZEYİ, BEDEN FARKINDALIĞI ÜZERİNE ETKİSİ
  ( 2023-02-07) ÖZEREN, Ayşenur ; ULUĞ, Naime
  Bu çalışma sedanter kadın bireylerde reformer pilatesin bilişsel konrol ve esnekliğe, beden farkındalığına etkisini araştırmak amacıyla yapıldı. Çalışma Ankara Özel Ortadoğu Hastanesinde bulunan kilinik pilates odasında yaşları 25-50 yıl arasında değişen 44 sağlıklı sadenter kadın dahil edildi. Bireyler pilates ve kontrol olmak üzere randomize olarak 2 gruba ayrıldı. Reformer pilates grubuna altı hafta süresince (2gün/hafta) egzersiz eğitimi verildi. Kontrol grubuna ise ev egzersiz programı olarak aerobik egzersiz önerildi. Her iki grubun eğitim öncesi ve sonrasında değerlendirmeleri yapıldı. Katılımcıların ağrı şiddeti Visual Analog Skalası (VAS) ile, yorgunluk Modifiye Borg Skalası (MBS) ile, emosyonel durum Beck Depresyon Ölçeği(BDÖ) ile, uyku kalitesi Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ), yaşam kalitesiKısa Form-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği (SF-36), iki farkı duyunun değerlendirilmesi iki nokta diskriminasyon testi ile, vücut şeması sağ/sol ayrımı Recognise Application ile, beden farkındalığı bilinçli farkındalık ölçeği (BFÖ) ile, bilişsel esneklik Stroop Testi ile, kor enduransı lateral köprü testi, statik gövde ekstansiyon testi (Sorensen testi) ve gövde fleksörleri endurans testi ile değerlendirildi. Bu çalışma sonucunda reformer pilatesin kişilerde dikkati, bilişsel esnekliği ve yaşam kalitesini artırdığı ve emosyonel durumu iyileştiridiği bulundu. Kognitif performansı geliştirici ve yaşam kalitesini üzerine olumlu etkileri nedeniyle reformer pilates egzersizlerinin fizyoterapi ve rehabilitasyon tedavi programlarına eklenmesi önerilebilir.