Department of Public Relations and Advertising

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 14
 • Item
  TÜKETİCİLERİN ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE HEDONİK VE FAYDACI SATIN ALMA MOTİVASYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  ( 2020-11-07) DEMİR, Tuba ; ÖZGEN, Özlen
  Mal ve hizmetlerin çeşitliliğinin artması, gelir seviyesi ve tüketicilerin tüketim alışkanlıkları tüketicileri ihtiyaçlarının dışında harcama yapmaya yöneltmiştir. Sayıları her geçen gün artan, kentlerin bir sembolü haline gelen ve kentli tüketicilerin vazgeçilmezi olan alışveriş merkezleri alışveriş tercihlerinin değişmesine neden olmuştur. Bu çalışmanın teorik kısmında tüketimin tarihçesi ve tüketim türlerinden olan hedonik ve faydacı tüketimin tanımı yapılmış, amaçları ele alınmıştır. Tüketim olgusu ile ilişkisi olan tüketici ve tüketici satın alma davranışlarının yapısal özellikleri değerlendirilmiş, alışveriş merkezlerinin tarihsel gelişimi ve tüketicilerin alışveriş merkezlerine yönelik tutumlarına değinilmiştir. Teorik çerçeveden hareketle araştırmada anket uygulaması yapılmış ve tüketicilerin hedonik ve faydacı satın alma motivasyonları ile alışveriş merkezlerine yönelik tutumlarının cinsiyet ve yaş değişkenlerine bağlı olarak farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amaçlanmıştır. Tüketicilerin satın alma motivasyonları ile alışveriş merkezlerine yönelik tutumları arasındaki ilişkinin de değerlendirildiği çalışmada, Ordu ilinde yaşayan ve Novada AVM’yi ziyaret eden 406 kişiye ulaşılmıştır. Faktör analizi ile yapısal geçerliği ve cronbach alpha katsayısı ile güvenirliği anlaşılan araştırma sonucunda AVM’lere yönelik tutumlar ile hedonik ve faydacı satın alma motivasyonlarında cinsiyet açısından anlamlı farklılık olmadığı saptanmıştır (p>0.05). AVM’lere yönelik tutumlar (F=1.492, p>0.05) ve hedonik satın alma motivasyonu (F=2.098, p>0.05) toplam puanlarına göre varyans analizi sonucunda yaş kategorilerine bağlı anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir. Faydacı satın alma motivasyonu alt boyutları toplam puan ortalamaları açısından ise yaş kategorilerine bağlı (F=2.965, p<0.05) bir farklılık tespit edilmiştir. Tukey çoklu karşılaştırma testi sonucunda 50 ve üstü yaş grubu ile diğer tüm yaş grupları arasında farklılık olduğu ortaya çıkmıştır. Ölçekler arasındaki ilişki ve bu ilişkinin yönü değerlendirildiğinde, tüketicilerin AVM’lere yönelik tutumları ile hedonik satın alma motivasyonları (r = 0.435, p<05) ve faydacı satın alma motivasyonları (r = 0.412, p<05) arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Buna göre AVM’lere yönelik tutum puanları artarken hedonik ve faydacı motivasyonlara yönelik olumlu bir tutum geliştiği ve pozitif yönlü bir korelasyon oluştuğu anlaşılmıştır.
 • Item
  POZİTİF AYRIMCILIĞA YÖNELİK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ETKİNLİKLERİ: ANKARA ÜNİVERSİTESİ BÜLTENİ ÜZERİNDEN BİR İNCELEME
  ( 2021-11-03) KAMAOĞLU, Özlem ; ÖZGEN, Özlen
  Tarihin eski dönemlerinden bu yana toplumsal yaşamın temel unsurlarından biri olarak farklı isimler altında varlığını devam ettiren sosyal sorumluluk, toplumda yer alan dezavantajlı grupların yaşadıkları sorunlara çözüm üretilerek toplumsal fayda sağlanmasını amaçlamaktadır. Günümüzde kadın, çocuk, yaşlı ve engelli gibi pozitif ayrımcılık temelli alanlar kurumsal sosyal sorumluluğun temel çalışma alanına dönüşmüştür. Hem kâr amacı güden işletmelerin hem de kamu kurumlarının bu alanda çeşitli faaliyetler gerçekleştirdikleri bilinmektedir. Bu çalışmada, kâr amacı gütmeyen kurumlardan olan üniversitelerin toplumda farkındalık yaratmak, ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak, hayırseverlik çalışmaları yürütmek gibi amaçlarla pozitif ayrımcılık gruplarına yönelik olarak düzenledikleri etkinlikler üzerinde durulmuştur. Ankara Üniversitesi’nin örneklendiği çalışmada 2017, 2018 ve 2019 yılında gerçekleştirilen kurumsal sosyal sorumluluk etkinlikleri içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Ankara Üniversitesi Bülteni üzerinden yapılan incelemenin bulguları, pozitif ayrımcılık gerçekleştirilen gruplar bağlamında yaşlılar, kadınlar, çocuklar ve engelliler ile ilgili etkinliklerin yapıldığını göstermektedir. Bulgular, çocuklara yönelik olarak yapılan etkinliklerin incelenen diğer pozitif ayrımcılık gruplarına oranla daha fazla olduğunu ortaya koymaktadır. Pozitif ayrımcılık gruplarına yönelik olarak gerçekleştirilen etkinlikler 2017, 2018 ve 2019 yıllarında sayıca farklılıklar göstermektedir. Ayrıca aylar bazında yapılan inceleme de de etkinlik sayısında farklılıklar söz konusudur. Pozitif ayrımcılığa yönelik olarak gerçekleştirilen etkinliklerin iş birliği durumuna göre incelenmesi sonucu çeşitli kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapıldığı ancak iş birliği olmadan bizzat kurum tarafından üstlenilerek gerçekleştirilen etkinliklerin sayıca daha fazla olduğu görülmektedir. Ayrıca bulgular, pozitif ayrımcılık gruplarından olan yaşlılar, engelliler, kadınlar ve çocuklar ile ilgili özel günler ve haftalara dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen etkinliklerin, yılın farklı tarihlerinde yapılan ve diğer kategorisi altında ele alınan etkinliklere oranla daha az olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bağlamda Ankara Üniversitesi’nin pozitif ayrımcılığa yönelik olarak gerçekleştirdiği etkinliklerin gerçekleştirildiği tarihe, özel günler/haftalara ve iş birliği durumuna göre çeşitlilik gösterdiğini söylemek mümkündür.
 • Item
  ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN INSTAGRAM'DA İDEAL BENLİK ARAYIŞI ve TÜKETİM İLİŞKİSİ
  ( 2021-11-02) ÖMEROĞLU, Alper ; ÖZGEN, Özlen
  Bu çalışmanın amacı Instagram’da ideal benlik arayışı için benlik sunumu yapan üniversite öğrencilerinin sergiledikleri performansın tüketim ile olan ilişkisini ortaya koymaktır. Çalışmada üniversite öğrencilerinin ideal benliklerini inşa etmek adına ihtiyaç duydukları sosyal onay uğraşları, bu çabayı gösterirken tükettikleri ürünler ve nesnelleştirilmiş benlik unsurları araştırılmıştır. Ayrıca kişilerin ötekinin gözünde izlenim oluşturmaya yönelik tutumları da incelenip bu alandaki benlik sunumlarına dair çıkarımlar yapılmıştır. Araştırma derinlemesine görüşme metoduyla katılımcıların söyledikleri ve söylediklerini ifade ederken gözlenen davranışları temel veri kaynağı olarak ele alınmak üzere nitel olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın veri analizinde tematik analiz yönteminden yararlanılmıştır. Araştırmaya Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü lisans öğrencilerinden 26 kişi katılmıştır. Çalışmanın sonucunda üniversite öğrencilerinin Instagram’da ideal benlik arayışları için gerçekleştirdikleri tüm eylemlerin tüketim ile ilişkisi olduğunu bulgusuna ulaşılmıştır.
 • Item
  GENÇLERİN SOSYAL MEDYA KULLANMA MOTİVASYONLARI: GELİŞMELERİ KAÇIRMA KORKUSU, MENTAL İYİ OLUŞ VE YALNIZLIK
  ( 2021-09-09) ÇOLAK, Gülden ; EŞİYOK, Elif
  İletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ile sosyal medya bireyler için günlük hayatlarının vazgeçilemez bir parçası olmaya başlamıştır. Bu çalışmanın amacı gençlerin sosyal medya kullanma sıklığı, kullanma amacı ve kullanma motivasyonlarının yanı sıra sosyal ortamlardaki gelişmeleri kaçırma korkusu, yalnızlık ve mental iyi oluş düzeylerini farklı değişkenler üzerinden incelemektir. Araştırma Ankara’da yaşayan 14-35 yaş aralığındaki sosyal medya kullanıcısı olan bireyleri kapasmaktadır. Kolayda örnekleme yönteminin kullanıldığı çalışmada çevrimiçi anket ile 1009 kişiden veri toplanmıştır. Ancak 887 katılımcı çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmada daha önce güvenirlik ve geçerliği yapılmış ölçekler kullanılmıştır. Araştırmada sosyal medya kullanım motivasyonları ile gelişmeleri kaçırma korkusu arasında pozitif yönlü orta bir ilişki; mental iyi oluş arasında pozitif yönlü zayıf bir ilişki; yalnızlık arasında pozitif yönlü zayıf bir ilişki bulunmaktadır. Sosyal medyadaki gelişmeleri kaçırma korkusu ile mental iyi oluş arasında pozitif yönlü zayıf bir ilişki; yalnızlık arasında pozitif yönlü zayıf bir ilişki bulunmaktadır. Sosyal medya kullanımında psikolojik etkilerin değerlendirildiği bu çalışmanın sonuçları farklı displinlere katkı sağlayacağı düşünüldüğü için önemlidir.
 • Item
  GENÇLERİN SOSYAL MEDYA KULLANMA MOTİVASYONLARI: GELİŞMELERİ KAÇIRMA KORKUSU, MENTAL İYİ OLUŞ VE YALNIZLIK
  ( 2021-05-24) ÇOLAK, Gülden ; EŞİYOK, Elif
  İletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ile sosyal medya bireyler için günlük hayatlarının vazgeçilemez bir parçası olmaya başlamıştır. Bu çalışmanın amacı gençlerin sosyal medya kullanma sıklığı, kullanma amacı ve kullanma motivasyonlarının yanı sıra sosyal ortamlardaki gelişmeleri kaçırma korkusu, yalnızlık ve mental iyi oluş düzeylerini farklı değişkenler üzerinden incelemektir. Araştırma Ankara’da yaşayan 14-35 yaş aralığındaki sosyal medya kullanıcısı olan bireyleri kapasmaktadır. Kolayda örnekleme yönteminin kullanıldığı çalışmada çevrimiçi anket ile 1009 kişiden veri toplanmıştır. Ancak 887 katılımcı çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmada daha önce güvenirlik ve geçerliği yapılmış ölçekler kullanılmıştır. Araştırmada sosyal medya kullanım motivasyonları ile gelişmeleri kaçırma korkusu arasında pozitif yönlü orta bir ilişki; mental iyi oluş arasında pozitif yönlü zayıf bir ilişki; yalnızlık arasında pozitif yönlü zayıf bir ilişki bulunmaktadır. Sosyal medyadaki gelişmeleri kaçırma korkusu ile mental iyi oluş arasında pozitif yönlü zayıf bir ilişki; yalnızlık arasında pozitif yönlü zayıf bir ilişki bulunmaktadır. Sosyal medya kullanımında psikolojik etkilerin değerlendirildiği bu çalışmanın sonuçları farklı displinlere katkı sağlayacağı düşünüldüğü için önemlidir.